Aa-Mølles historie

I dette afsnit beskrives: Aa-Mølles historie fra år 1492 til nu - samt møllens tekniske funktioner og interiør.

Tryk på "Historie" i menuen overfor, for at se undermenuerne.

'Aamølle er en meget smuk Ejendom, især set paa Baggrund af dens Beliggenhed med de høje gran- og kratbevoksede Skrænter, stærkt faldende ned mod dens lange Mølledam'.

'En enlig Svane forhøjer Idyllen, en Gang var der to, men Ræven tog den ene engang i en snæver Vending'. Men Ejeren, Jens Hedegaard, haaber snart igen at kunne skaffe den en Mage, for til en rigtig Mølledam hører ogsaa et Svanepar.
Citater fra Anders Toftings beretning i "Hardsyssels Aarbog", anno 1946

Link til Anders Toftings beretning

 

Her stod Aa-Mølles vugge

Aa-Mølles oprindelige placering var 700 alen øst for den nuværende. Et synligt minde herom findes på engen og illustrerer hvordan det kunne se ud, da området var under vand.

Billedet her er taget - noget nær -  møllens oprindelige placering.

 

"Det er en stor Sten med en svær Jernkrampe fastgjort i et Hul ved Hjælp af smeltet Bly. Selve Stenen er saa stor, saa der skal mange Mandskræfter og ogsaa Hestekræfter til for at flytte den, saa den faar nok Lov at blive liggende. Men det var altsaa her ved Krampen i denne Sten, at Kunderne bandt deres Heste, indtil de var færdige. Og var det Manden selv, skulde han velsagtens indenfor i Møllestuen og have en ølhøvl...."

Citat fra Anders Toftings beretning i "Hardsyssels Aarbog anno 1946)

Link til Anders Toftings beretning

 

Kong Hans bestemte i 1492, - efter langvarrig (siden 1483) strid mellem priorinden , Ellen Hjull på Gudum Kloster og adelsmand Hans Oluf Gatskyt, Trabjerggaard - at H.O. Gatskyt skulle give en mølle (Aa-Mølle) til  klostret. 

Kong Hans af Danmark

Aa- Mølles ejerforhold siden 1492

Første ejer var Gudum Kloster, efter bestemmelse i 1492 af Kong Hans på møde i Thagaard

1637-Jørgen Jensen

1689 - 1749 Denne periode er behæftet med en vis usikkerhed.

Der findes oplysninger om disse fire personer, der antages at have været forpagtere eller ejere af Aae-Mølle:

           Jens Jørgensen, (søn af Jørgen Jensen,)
           Mads Jensen Mattrup.
           Niels Ibsen og
           Jens Sørensen

Det fremgår af Anders Toftings beretning, at møllen bliver solgt på auktion i

1718 til købmand Niels Ibsen,  fra Holstebro. Ibsen går imidlertid fallit og den næste ejer vides ikkemed sikkerhed. Der nævnes en 

Jens Sørensen som forpagter over en 30 årig perione.         

1749-1757 Niels Pedersen Kaas

1757-1761 Niels Pedersen Kaas’ enke, Maren

1761-1772 Niels Jørgensen

1772-1783 Bendt Mathias Lauridsen Hauskov

1783-1795  ..?               

1795-1801 Christian Bisum

1801-1803 Erik Nielsen

1803-1806 Niels Juulby Sand

1806-1811 Maren, enke efter Niels Sand. Gifter sig med Poul Stokholm

1811-1812 Poul Stokholm

1812-1830 Henrik von Brockdorff (1765-1830)

1830-1869 Christian Christopher Nicolaus Magnus von Brockdorff (1798-1877).

1878-1883 Jens Hauskov (ejer af Klostermølle i Gudum?) overtog Aa-Mølle i 1878. Han byggede den røde vinkelbygning med malteriet. Han døde i 1883.

1883-1894 Enken Karen Hauskov, født Kristensdatter i Tovborg, fortsætter driften.

1894 Mads Qvist Hansen køber Aa-Mølle.

1918 Møllen overtages af svigersønnen, Jens Hedegaard.

1959-1-9 Hans Qvist Hedegaard overtager gården fra sin far. Uden mølle.

1961 Aa-Mølle købes af Nationalmuseet.

Indtil det år har møllen, sandsynlig siden 1718, været privatejet.

1975 Overtages møllen af selskabet Danske Møllers Venner.

1999 Aa-Mølle's Laug stiftes.

2013 Aa-Mølle´s Laug overtager ejerskabet, og bliver i den forbindelse

omdannet til en Selvejende Forening.

År  2015  den 1. januar overtog Aa-Mølle's Laug ejerskabet af Aa-Mølle fra landsforeningen "Danske Møllers Venner"