Aamølle - en kilde til strid.

Hvornår den første Aa-Mølle blev bygget og af hvem, mangler endnu at blive dokumenteret.

Denne historie tager udgangspunkt i en strid mellem Gudum Kloster og herregården Trabjerg, således skriver Dr.O. Nielsen*

Denne Gaard tilhørte i Slutningen af det 15. Aarhundrede Adelsmanden Hans Olufsen, der 1483 tilskøder Gudum Kloster Gaarden Tagvad, i dag Thagård, i Humlum Sogn, medens han selv fik en Gaard sønden for Trabjerggaard. Dette mageskifte fremkaldte Indsigelser fra Biskoppens Side, hvorfor Kong Hans befalede 1492, at Hans Olufsen skulde give Klostret tilbage den Mølle, hvormed Priorissen havde forlenet ham paa Livstid, og angaaende Mageskiftet skulde hver af Parterne tage 3 Mænd, der i Biskoppens nærværende skulde overveje, om den Gaard Klostret fik, var ligesaa god som den, Hans Oluffen fik. Der blev da afsagt den kendelse, at Klostret foruden Gaarden Tagvad skulde have 100 Mark lybsk.

Gården Olufsen fik i modydelse var Højbjerg. Den mølle der omtales er Aa-Mølle. I ovennævnte bog (udgivet i 1894) beskrives Aamølle blot som en gammel vandmølle.

 

Det 15. århundrede var en urolig tid hvor lov og uorden herskede og det var ikke usædvanligt, at klostrene købte sig til væbnet beskyttelse mod røverpak og andet skidtfolk.

Man kunne antage, at Priorissen på det tidspunkt hvorpå hun forlenede  Aamølle til Olufsen, allerede havde en anden mølle i ådalen nær det gamle kloster, og at denne mølle dækkede klostrets forbrug og derfor kunne Aamølle bruges som betaling for væbnet  beskyttelse.

Om Aamølle sammen med Tagvad og de 100 mark lübske skulle modsvare værdien af Højbjerg, fremgår ikke helt tydeligt, men det kunne se ud som om Aa-Mølle var en del af en ældre aftale Hans Olufsen og Priorissen (Ellen Hjull) havde indgået. Men det kan også sagtens være sket samtidig, så møllen ”kun” har været i Hans Olufsens eje fra 1483 til 1492.

Men med tanke på tidspunktet for flytningen af Gudum Kloster i 1484 virker det dog usandsynligt, at en forlening har fundet sted i 1483.

Hvorfor så Kong Hans i 1492 befaler Hans Olufsen at give møllen tilbage til klostret skal måske findes i Gudum Klosters  historie.**

Hvad der skete med det gamle kloster i ådalen står lidt hen i det uvisse, det har formodentligt været nedslidt eller måske nedbrændt, i alt fald gives der i 1484 tilladelse til, at klostret flyttes op til sin placering ved kirken.  Hvis der har været en mølle i ådalen, kan det været gået den som det gik klostret. Det er uvist, men har den været der, ville klostrets flytning have betydet, at den var vanskeligere tilgængelig for nonnerne og måske også sværere at beskytte.

Biskop Hartvig i Ribe, der jo var imod de aftaler priorissen havde indgået med Hans Olufsen, kan meget vel have gjort kongen opmærksom på det hensigtsmæssige i at få Aamølle tilbage til Gudum Kloster.

Priorissen motiv for at ville have Tagvad, der lå ret uhensigtsmæssigt for Olufsen, kan have været et spørgsmål om konkurrence med Stubbe Kloster om området mellem de to klostre. Andre forhold kan også have spillet ind.

Det står dog fast at Aa-Mølle har eksisteret før 1483 og dermed ældre end hidtil antaget. Og at den både før og efter perioden hvor den var i Hans Olufsens eje, har tilhørt Gudum Kloster.

Læs her om Aa-Mølles ejerforhold         

 

Kilde:

*Skodborg og Vandfuld herreder af O. Nielsen (1894)   Afskrift

Hardsyssel Årbog 1913  Gudum Klosters Historie side 87

 

Skriv en tekst her