Velkommen til Aa-Mølle

Den godt 500 år gamle Aa-Mølle er helt speciel. Oprindelse senest 1492.

Trækformen med romersk drev er den sidste fungerende af sin slags i Nordeuropa.

National museet: Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle måske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark

TURISTER

Aa-Mølle ligger meget smukt i et randmoræne område ved Nissum Bredning.

Aa-Mølles adresse:
Remmestrandvej 188, 7620 Lemvig

Shelter bookning

Kong Hans (født i 1455, konge fra 1483-1513) - Aa-Mølle -

 HISTORIE  TEKNIK og INTERIØR

Et mageskifte i 1483 fremkaldte Indsigelser fra Biskoppens Side, hvorfor Kong Hans i år 1492 befalede , at "Hans Olufsen skulde give Klostret  den Mølle tilbage, hvormed Priorissen havde forlenet ham paa Livstid".

Aa-MØLLE LAUG

År 1999 blev Aa-Mølle Laug oprettet.

Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion. (Akvarel af Jytte Rooesgaard 1998 )

Medlemsskab

Generalforsamling

Kristi Himmelfartsdag, den 18 maj 2023 Kl.10:00, afholder  Aa - Mølle Laug generalforsamling i følge vedtægterne, i det nyindrettede parkhus ved møllen.

Møllen vil køre på dagen. Og der vil blive mulighed for rundvisning efter generalforsamlingen.

Husk medlemsskab

.

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent og konstatering af at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Godkendelse af regnskab og budget, og herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamling)
  6. Valg af bestyrelse: på valg er Vagn Nørby, Marianne Freiberg, Aage Grønne og Bodil Jepsen. Alle tager imod genvalg.
  7. Valg af Suppleanter: på valg er Ruth Anderson og Henning Venø, begge tager imod genvalg.
  8. Valg af revisor: på valg er Arne Ove Sørensen, tager imod genvalg.
  9. Evt.

 

            Der serveres kaffe inden Generalforsamlingen.

 

På vegne af bestyrelsen

Bodil Jepsen

Ud på Tur

Guided vandretur omkring den fredede Aa-mølle, egekrattet og ”Jeppes Led” v. Remmerstrand/Toftum Bjerge lørdag d. 27. maj 2023 kl. 14 – ca. 16.30.

Turen starter kl. 14.00 ved den fredede vandmølle – Aa-Mølle, Remmerstrandvej 188, Lemvig – der er unik i Europa pga. den gl. romerske trækform. Møllen ligger tæt ved Limfjorden og blev drevet af vand fra Klostermølle Å og Resen Kær Å.  Aa-Mølle nævnes første gang i 1490. Den blev bygget som kornmølle og var i brug til 1952, hvor møllehjulet brød sammen. Møllen var oprindelig placeret nord for den nuværende landevej. Den gamle mølle blev dog ødelagt ved en stormflod i januar 1839. Møllen tilhører Aa-Mølles Laug. Hvorimod stuehuset er privatejet.  Møllen har i 2022 for et meget stort beløb fået et nyt møllehjul m.m. Så kom og se og beundre det flotte håndværk.

Ove Damgaard fra Danmarks Naturfredningsforening er guide og han vil undervejs bl.a. fortælle om landskabet omkring Remmerstrand, historien om den gamle Aa-Mølle og omgivelserne omkring.  Bølger og strøm har skabt den tange af grus og sand, som nu udgør Remmerstrand. Navnet ”remmer” betyder en opskyllet bræmme. Naturen omkring Remmerstrand er præget af Limfjorden og Vestenvinden. På de gamle hyldebuske nær stranden vokser den sjældne svamp ”Judasøre”. Langs den høje skrænt på vej mod Jeppes Led og Toftum Bjerge går de grønne spor af en gammel landevej mellem Tangsgård og Aa-mølle.         

Frihedsstøtten fra 1904 er et spændende lokalt kulturminde, som få kender.                                    Det fredede egekrat v. Tangsgård er et gammelt egekrat. Omkring år 1800 var krattet ved Aa-Mølle og en mindre lund ved Kabbel den eneste træbevoksning på Lemvigegnen. Og i egekrattet på de fugtige nordvendte skrænter vokser bl.a. den i Vestjylland sjældne tredelte egebregne. Men i maj er skovbunden dækket af liljekonvaller.

Efter turen tilbyder Aa-Mølles Laug kaffe/the og kage samt adgang til møllen for 60 kr. Kun kaffe/the og hjemmebagt kage koster 40 kr. Det koster 30 kr. alene at besøge den gl. vandmølle. Turen er på ca. 3 km.  Vi forventer at turen afsluttes ca. kl. 16.30.

Det koster 50 kr. at deltage på turen. Børn under 14 år og medlemmer af DN deltager gratis. Turen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig og Struer i samarbejde med Aa-Mølles Laug og Toftum Bjerge Grundejerforening.

 Arrangører: Danmarks Naturfredningsforening & GeoPark Vestjylland

Mølledag 2023

Aa - Mølle holder,sammen med Danske møllers Venner,

mølledag den 18. juni fra 10:00 - 16:00.

Der vil være forskellige boder og opleverlser på dagen. Bland andet kommer Vesterhavskoret og synger for os.

Dagens endelige  program bliver bragt her på siden senere.

Møllen kører alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september

Alle lørdage og søndage i perioden 3. søndag i juni til og med 1. weekend i september fra 14 -16,

er møllen bemandet med  møllersvende, der betjener møllen og beretter om det romerske drevs specielle teknik, samt dets historie og bl.a.  fortællingen om møllens lange og til tider  dramatiske historie.

Uden for sæsonen er møllen ulåst og kan beses.

Set & Sket

Nyhedsbrev 2023.

Aa-Mølle Laug.

Nyhedsbrev 2023.

Tak for jeres støtte til Aa-Mølle Laug, enten som medlem og/eller på anden måde at have vist interesse for arbejdet med at bevare Aa-Mølle i det forløbne år. Vi håber I har lyst til at støtte dette arbejde, ved at tegne medlemskab i det kommende år. Det er utrolig vigtigt at vi har stor opbakning, når vi skal søge midler til bl.a. renovering og meget andet ved møllen.

Kontingent for 2023 er 100,00 kr. pr. person og 300. kr. for virksomhed. På forhånd Tak.

Kontingent kan indbetales ved at overføre beløbet til konto 7730-1071500(husk at anføre Navn) eller kontant til et bestyrelsesmedlem.

Året 2022 blev et noget stille år ved Aa-Mølle. De gamle vandhjul og vandkarm blev pillet ned i foråret og i stedet for at de nye var på plads til mølledagen, blev det grundet bl.a. sygdom først til efteråret de kom på plads. Så derfor kunne møllen ikke køre hele sommeren.

Men første søndag i Advent kunne vi fejre genindvielse af Aa-Mølle, og at nu var vandmøllen igen klar til at køre.

Vi har jo lånt et rum i  Hans Hedegaards Pakhus, til et kombineret formidlings / madpakkehus. Der er blevet isoleret, sat nye vinduer i og det skal her i foråret males. Midlerne til dette har vi søgt om og fået fra Lemvig kommune og Jysk Energi. Her i foråret sætter Geopark Vestjylland en formidlings skærm op.

Ligeledes er der opsat en flot Fontæne, hvor vandet fra den Artesiske boring kommer op igennem og løber ud i møllesøen.

Alt dette vil vi indvi til vor ordinære generalforsamling, som bliver afholdt på Aa-Mølle Torsdag d. 18. maj 2023. Indkaldelse kommer senere.

Gå ind på hjemmesiden www.aa-moelle og følg Aa-Mølle.

Vi håber I har lyst til at være med, både til at se alt det nye, men også deltage i generalforsamlingen og dermed være med til at sikre Aa-Mølles fremtid, som en af vore flotte og spændende kultur-perler i området.

Vi håber på en god sommer på Aa-Mølle.

På vegne af bestyrelsen i Aa-Mølle Laug.

Bodil Jepsen

Mens møllen var under renovering i 2022, så har den artesiske brønd fundet sit endelige udtryk nede ved shelteren. Fra et tilsyneladende vildfarent vandrør, som stak af jorden, er der nu opstillet en smuk fontæne, som vist på billedet.

Selvom det er grundvand der trykkes op her, kan vi ikke anbefales at drikke det, da der ikke er foretaget godkendte drikkevandsprøver. Gør man det alligevel, er det på eget ansvar.

 

Tidens tand satte sine spor alle vegne og er man en ældre "dame" som Aa - Mølle, kan det ikke undgås at der skal nye reservedele til nu og da. I 2022 var det den helt store hovedrenovering, med nye skovlhjul, aksler og ny malekarm. Pris 870.000,- kr.

Malekarmen var utæt, som det tydeligt ses på billedet og skovlhjulene blev nødtørftigt  vedligeholdt for at holde møllen kørende sommeren 2021, mens vi ventede på økonomisk forstærkning. 

Økonomisk hjælp har vi med stor taknemmelighed modtaget fra:

LAG Lemvig-Ringkøbing Skjern 300.000kr

Lemvig Kommune 200.000kr

Færchfonden 100.000kr

A.P.Møller Fonden 200000kr

Nordeafonden 68.750kr

Projektet er gennemført med sagkyndig bistand fra Herslev Savværk og SHS-Gudum, og hvor det er muligt med fysisk hjælp fra møllersvende og bestyrelse.

Udviklings- og bevaringsprojekt Aa-Mølle:

Projektet er gennemført med sagkyndig bistand fra Herslev Savværk og SHS-Gudum,

og hvor det har været muligt med fysisk hjælp fra møllersvende og bestyrelse.

Link til top

Copyright

Aa-Moelle.dk er Aa-Mølle Laugs ejendom.

Medmindre andet er angivet er alt materiale på Aa-Moelle.dk copyrightbeskyttet af Aa-Mølle Laug.  Materialet må ikke gengives uden Aa-Mølle Laugs tilladelse, da der er også er opnået særskilt tilladelse til at fremvise eksternt materiale. 

                Copyright 2021.  Kontakt Aa-Mølle Laug via kontakt indformationerne på denne hjemmeside.