Historiske begivenheder

Indhold

I dette afsnit findes beretninger om dokumenterede hændelser og folkefortællinger.

Vi gør opmærksom på, at begge dele kan være behæftet med faktuelle unøjagtigheder.

Dette kan for eksempel skyldes fejltydning af gamle dokumenter eller forandring af en fortælling ved overlevering. 

Vi forsker løbende for at kunne dokumentere historiske data.

Den 12. oktober 1492:

"Da indianerne opdager Columbus"

Den Røde Kalender fra Politisk Revy.
Illustrationen er fra 1982.

Hændelser ved Aa-Mølle siden 1492

 

1492 Kong Hans bestemmer, -efter langvarrig (siden 1483) strid mellem priorinden, Ellen Hjull, på Gudum Kloster og adelsmand Hans Oluf Gatskyt,TrabjerggEjaard - at H.O. Gatskyt skal give en mølle (Aa-Mølle) til klostret. Der således var første ejer af Aa – Mølle.

1637 Jørgen Jensen

1689 - 1749 Denne periode er behæftet med en vis usikkerhed.Der findes oplysninger om disse fire personer, der antages at have været forpagtere eller ejere af Aae-Mølle:

           Jens Jørgensen, (søn af Jørgen Jensen,)
           Mads Jensen Mattrup.
           Niels Ibsen og
           Jens Sørensen

 Det fremgår af Anders Toftings beretning, at møllen bliver solgt på auktion i 

1718 til købmand Niels Ibsen,  fra Holstebro. Ibsen (der tillige ejer Tvis Kloster) går imidlertid fallit og den næste ejer vides ikkemed sikkerhed.

 Der nævnes en Jens Sørensen som forpagter over en 30 årig perione.  

 1749-1757  Niels Pedersen Kaas

1757, 24/ 4: Skøde på et stykke Eng solgt fra Michel Jacobsen i Tangsgaard til Niels Pedersen Kaas – uden hartkorn. Notat ved H.C.

1757-1761 Niels Pedersen Kaas’ enke, Maren

 1761-1772 Niels Jørgensen 

 1772, 2/ 3 Begravet Niels Møller i Aamølle, 40 år gammel. Enken gifter sig det følgende år med Bendt Hauskou og flytter til Lemvig. Møllen er bortforpagtet. Notat ved H.C.

1772-1783 Bendt Mathias Lauridsen Hauskov

1775, 3/5: Mads Jensen af Aamølle og Anna Jensdatter Jejstrup trolovede. Deres forlovere: Anders Hvass af Østergaard og Michel Jacobsen, Tangsgaard. Viet 23. Juni Notat ved H.C.

1783-1795 ..?

1785, 23/ 8 : Trolovedes Poul Larsen af Barslev på Thyholm og Birgitte Jensdatter i Aamølle. Forlovere var Jens Kaabbersmed og Niels Mortensen Grau. Notat ved H.C.

1795, 27/ 6: Pantsætter Maren Wingaard, Enke efter afgangne Sal. Hr. Bendt Hauskou af Lemvig, til Buus i Næstholt i Snejbjerg Sogn Aamølle for 700 rdl., således som samme til min første Sal. Mands Formand Niels Pedersen Kaas ved lovlig Skøde af 2. Juli 1749 er overdraget. Notat ved H.C.

1795-1801 Christian Bisum  (antageligvis forpagter eller bestyrer)

1800 Ved Madame Hauskous Skifte 12/3 mødes sønnerne Niels Møller Hauskou og Jens Hauskou hos By- og Herredsfoged Tranberg med Anmodning, om Skiftesamling maae blive berammet til 22/ 3 i Aamølle for at det ved Forhandling mellem Søskende og Slægt kunde søges tilvejebragt en Overenskomst, således at Møllen kunde blive ved en af Familien og Auction kunde undgaaes. Dette bevilgedes.  Notat ved H.C.

1800 

Til Auktionen indløb et Brev fra Christian Møller i Closter Mølle angående denne Auktion, hvori han klager over, at der ved Aa Mølle skal være tilføjet et par Kværne mere, end han har Rettighed til, og at han skal være fornærmet ved en Dæmning.

Pastor Rosenberg fra Resenborg var mødt på egne og en Deel øvrige Lodsejeres Vegne i Resenkjærs betydelige Engstrækning, samt Ejeren til Tangsgaard Mikkel Nyboes Vegne og vilde ikke lade Auktionsretten og muelige Liebhavere til den i dag sælgende Mølle være uvidende om, at hine fandt sig meget fornærmede ved, at forrige Bruger af Aa Mølle har uden lovlig Adkomst ved Dæmning Tid efter anden standset Vandløbet i den Aa, som kommer fra Kloster Mølle og går gennem Kokholms Ejendomme, Sandaae kaldet ligesom og derved at der ved Møllen har været standset for højt for den Aa, som Aa Mølle var før ifølge sit Vandskyld har været berettiget til at ?nate af, hvorved risikeres Eng og Ejendomme dels blev meget ruinerede og dels satte under Vand, så at Hø- og SkudtørvBjergningerne de fleste Åringer ydes besværlig. Derom har alt været Aastedmøde af Amtmanden og Landvæsens Comissionen, og forbemeldte Lodsejere har besluttet mellem hinanden med første på lovlig Måde at tiltale Aa Mølles tilkommende Ejer, ifald han ej vil lade Sandaaen faae sin forrige gamle Gang igennem Faldaa ud i Fjorden, og forpligte sig til for Eftertiden ikke at standse Vandet højere, end han bør, i den anden Aa, Dyndaa kaldet.

Nyboe fra Tangsgaard fremlagde sit Skøde, ifølge hvilket han formente at have Rettighed til det halve Fiskeri i Møllestrømmen.

Arvingerne kunde ikke noksom forundre sig over de fremkomne Indsigelser, der dog i sig selv aldeles intet betyder, thi det er langt over 20 Aar siden den omtalte Strøm skal være anlagt her til Møllen og følgelig derpå have lovlig Hævd. De modsagde derfor alt det tilførte som ubevisligt. De gamle Skøder skulle overleveres til den nye Ejer. To tilstedeværende Mænd, Jens Remmer og Niels Skov forklarede, at Møllen havde haft 2 Par Kværne, som den nu har, i mere end 20 Aar, og ligeledes har haft samme Strøm, som den nu har i længere Tid end 20 Aar.

Da Klagerne mangler alt Bevis, vil Auktionsretten ikke indlade sig på at dømme disse Mænds Påstande, men vilde holde lovtilladelig offentlig Auktion.

Møllen blev budt op til 2500 Rdl. Niels Andersen på Thyholm bød 2600. Efter adskillige Bud og Overbud blev Erik Nielsen Houmark fra Thyholm højstbydende med 4050 Rdl., hvilket Bud med Sælgernes Bifald fik Hammerslag. Skjøde udsteden 20/ 6 1801.

( Prot. 2 fol.114.). 

1795-1801 Christian Bisum

1801-1803 Erik Nielsen

1803, den 24. juni: Skøder Erik Houmark til Niels Juelby Sand fra Glomstrup på Mors Aa Mølle for 6200 Rdl., samt et Stykke Eng, Damsholt kaldet, nogle Eng og Aaleruser efter mit Auktionsskjøde af 8/6 1801.

( Desuden:

a/ en ager

b/ et stykke Eng

c/ Et Stykke Forte

d/ Et StykkeEng, steder altsammen nøje angivet, men her udeladt).

Kjøbekontrakt på Møllen m.v. af 23. april 1802.

1803-1806 Niels Juulby Sand

1806, d. 28. juni: Begravet i Gudum: Sn. Sand i Aa Mølle, 24 år.

1806-1811 Maren, enke efter Niels Sand.

1811 d. 30. sep. N.S.' enke Maren gifter sig med Poul Stokholm

1811-1812 Poul Stokholm

1811, 12. dec.: sælger Povl Stokholm i Aa Mølle sin Ejendom til Capitain v. Brokdorff. Skøde gives inden 26. juni 1813. Stokholm skriver sig da ”til Sindbjerggaard på Mors”. Købesum 15.500 Rdl. Kaptain Brokdorff boede ved Handelens Afslutning i Viborg. Overtagelse 1. maj 1812. Oberst Schukardt i Viborg Cautionist. 

Møllersvend: Jens Christensen, løn for et ½ Aar 56 rdl 3 mark og 6 dages Frihed i Høsttiden til at arbejde for sig selv eller for en anden.( Prot. 3, 54 )  Notat ved H.C.

1812-1830 Henrik von Brockdorff (1765-1830)

1839, 30. april: afholdtes en Skønsforretning over, hvorvidt Flytning af Aa Mølle 700 alen mod Sydvest vilde være til Skade for Kloster Mølle eller ikke. Skønsmændene afgave den Erklæring, at det ingen Betydning vilde have, men Mølleren i Kloster Mølle holdt alligevel paa, at det vilde skade ham betydeligt, at Beboerne vest for Aa Mølle fik kortere Vej dertil, og forlangte, at Brokdorff skulde overtage 1 Td. Hartkorn af Kloster Mølles Mølleskyld. Brokdorff tilbød at overtage 4 Skpr., hvis Landevejen blev forlagt forbi Møllens nye Plads, eller hvis han- som først paatænkt – flyttede Møllen 1200 Alen mod vest.

Endelig enedes man om, at Aa Mølle skulde overtage 4 Skpr. I Tilfælde af, at den flyttedes de 700 Alen. Men hvis Brokdorff foretrak at flytte den 1200 Alen, skulde den overtage en Tønde Hkorn.

Matr. No. 2 Aa Mølle.

Hartkorn :                                ” -3-2-½

Mølleskyld:                               4-7-2-2

Bjerrum og Højbjerg 25           ”-”-” 2 ¾

Østergaard 4                           ”-6- 3- 2 ¾

Remmer og Trabjerg 8             ”-”-”- ¼

Klosterhede 21                         ”-”-”- 2

Adkomster:

Christian Christopher Nicolaus Magnus von Brockdorff Skøde paa Capitain Henrich von Brockdorff 28 / 4 1830.

Heftelser:

Aastedsforretning angaaende Oprensning af 2 Aaer, Sandaaen og Dyndaaen, læst 9/10 1822.
Forening med Jens Jensen Hauskov i Kloster Mølle om Aa Mølles Flytning paa visse Vilkaar, læst 10/ 7 1839.
Forlig med Ejerne i Resenkjær, angaaende Flademaal m.v. læst 1/9 1841
Obligation i Nationalbanken for Heftelsen i Bygning, stor 258 Rdl.
Ditto til ditto for 1/ 6 Heftelse 60 Rdl 50 Skilling , læst 11/5 1842
1 Pt. Obligation til Proprietær C. Lundsgaard, læst 20/ 3 1860, stor 2000 Rdl
P.Obl. 2000 Rdl til ditto, læst 16/ 9 1837, stor 1000 Rdl.

Den yngre Brockdorff overtager Møllen for Prioritetsgælden 2400 Rdl, som skyldes til Jens Stokholm paa Cabbel og Jens Breinholt paa Sønder Vinkel.  Notat ved H.C.

1830-1869  Christian Christopher Nicolaus Magnus von Brockdorff (1798-1877).   

 1869 -  9. Juni: til skødes den Hans Peter Chr. Vilhelm Brochdorff  

1878-1883 Jens Hauskov (ejer af Klostermølle i Gudum?)

1883-1894 Enken Karen Hauskov, født Kristensdatter i Tovborg, fortsætter driften.

1894 Mads Qvist Hansen køber Aa-Mølle.

1918 Møllen overtages af svigersønnen, Jens Hedegaard.

1959-1-9 Hans Qvist Hedegaard Christensen overtager gården fra sin far.

1961 Aa-Mølle købes af Nationalmuseet.
         Indtil det år har møllen, sandsynlig siden 1718, været privatejet.

? – 1975 Lemvig museum

​ 1975 Overtages møllen af selskabet Danske Møllers Venner.

​ 1999 Aa-Mølle's Laug stiftes. Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion.

2013 blev Aa-Mølle's Laug omdannet til en selvejende forening.

2015 den 1. januar overtog Aa-Mølle's Laug ejerskabet af Aa-Mølle fra landsforeningen "Danske Møllers Venner"

2021 den 15. maj ændrede Aa-Mølle's Laug navn til Aa-Mølle Laug.

Aa-Mølles nyere historie

2021 Aa-Mølle's Laug skifter navn til Aa-Mølle Laug

2018 dykvandspumpen erstattet med en anden dykpumpe.

2017 En ny Shelter indvides og tages i brug. En af returvandets dykpumper er brudt sammen

​2015 Aa-Mølle's Laug overtager møllen fra Danske Møllers Venner.

2008 Et nyt stråtag bliver lagt på Aa-Mølle.

2003 På mølledagen, søndag den 17. juni tages et nyt møllehjul med reparerede aksel i brug.

2002 Det yderste (forreste) vandhjuls aksel knækker.

1999-den 22. juni blev møllen genindviet.

​1999 Aa-Mølle's Laug stiftes.

1995 nedsætter Gudum Sogneforening et udvalg som samarbejde med Danske Møllers Venner, går i gang med planlægningen og bagefter restaureringen af Aa-Møllebygningen og inventar. Også en ny møllesø bliver anlagt. Alt dette arbejde var færdigt i 1999.

1978 overtages Aa-Mølle af foreningen Danske Møllers Venner.

1961 køber Nationalmuseet Aa-Mølle.

1953-2-14 Det sidste møllehjul bryder sammen. Møllen kører for sidste gang.

Link til top