Historie

Indhold

I dette afsnit findes beretninger om dokumenterede hændelser og folkefortællinger om Aa-Mølle.

Vi gør opmærksom på, at begge dele kan være behæftet med faktuelle unøjagtigheder.

Dette kan for eksempel skyldes fejltydning af gamle dokumenter eller forandring af en fortælling ved mundtlig overlevering. Vi forsker løbende for at kunne finde og dokumentere historiske data. 

Navnet Aa-Mølle vil i disse beretninger fremstå på forskellig vis, idet skrivemåden har ændret sig fra tid til anden. Her finder du også noget om teknikkens udvikling og  vandmøllens spændende historie. 

Den 12. oktober 1492: 

"Da indianerne opdager Columbus"

Den Røde Kalender fra Politisk Revy. 

Illustrationen er fra 1982.

Anno 1914

Aa–Mølles historie

Kortfattet sammendrag af Aa–Mølles historie

Aa-Mølle har en lang og spændende, til tider både dramatisk og tragisk, historie bag sig.

Udgangspunktet for vores fortælling om Aa–Mølles historie finder vi i gamle dokumenter helt tilbage fra slutningen af 1400 tallet.

Dengang var møllen ejet af Gudum Kloster. Men i 1483,  måske før, blev den forlenet til en lokal adelsmand. Sandsynligvis som betaling for beskyttelse af klostret. Denne ordning blev ophævet efter kongelig beslutning i 1492. Møllen var nu i klostrets eje indtil reformationen i 1536.

Herefter blev den Krongods, først som pantelen og senere som ryttergods, indtil 1717, hvor rytteriordningen blev ophævet, og erstattet af værnepligt.

Året efter i 1718 blev Aa-Mølle solgt på aktion og var så privatejet indtil 1961 hvor den blev købt af Nationalmuseet.

I dag er Aa - Mølle en selvstændige forening, med navnet Aa–Mølle Laug.

Følg Aa-Mølle historie her. 

 

Aa-Mølles Bygningshistorie og teknik

At Aa-Mølle ikke er en helt almindelig vandmølle fremgår af citater fra Nationalmuseet og Trap Danmark:

”Fra et møllehistorisk synspunkt er Aa Mølle maaske den mest bemærkelsesværdige mølle i Danmark."  "Å Mølle er en landbrugshistorisk funktionsbygning med stor kulturhistorisk værdi" ".. velbevarede arkitektur og sit bevarede mølleinventar fortæller om vandmølleteknikkens udvikling." "Å Mølle er Nordeuropas eneste vandmølle med det meget tidlige og sjældent bevarede Romersk drev" ".. flere forskellige gangtøjstyper og materialer fra forskellige tidsperioder."

Og ovenikøbet med en dramatisk historie.

I 1839 blev møllen ødelagt af en stormflod og flyttet til sin nuværende placering. Selve møllehuset blev staaende, mens resten af møllegården lå i ruiner. Aa Mølle var i drift indtil 1953. I årene 1965-1975 blev Aa-Mølle restaureret blandt andet østsiden og taget. I 1994 en større restaurering, der omfattede det indvendige maskineri samt en delvis genskabelse af møllesøen. Vandet kom herefter fra en Artesisk brønd.

I 1999 blev Å Mølle genindviet som igangværende mølle.

Følg Aa-Mølles Bygningshistorie her.

Vandmøllernes historie

Fra Italien til Aa-Mølle

Vandmøllernes historie fra Persien til Kina og Europa. 

Til Europa via Mesopotamien, Grænkenland, Italien og klostrene, til Aa-Mølle i Gudum ved Lemvig.

En historie som passerer Marcus Vitrius Pollio (ca. 75 f.Kr.-25 f.Kr.) som var en romersk arkitekt og ingeniør, der er kendt for sit store værk "De architectura", som er en afhandling om arkitektur/en guide til byggeprojekter, dedikeret til sin protektor, kejser Caesar Augustus, som samlede lærde omkring sig. (Billedet)

Vitrius stod bag udviklingen af gear og var formentlig arkitekten bag det Romerske drev, som var en revolution i udviklingen af den "moderne" vandmølle.

Følg vandmøllernes historie her

Link til top