Gældende vedtægter

Se tidligere vedtægter her

 

Vedtægter for Aa-Mølle Laug

Vedtaget den 15.maj 2021

 

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Aa-Mølle Laug

Hjemsted er Gudum Sogn

Beliggende Remmerstrandvej 188 i Lemvig Kommune.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er som ejer af den fredede Aa-Mølle, at bevare og drive Aa-Mølle for eftertiden som et historisk minde og en kulturel attraktion, samt at give offentligheden adgang til den historiske vandmølle.

 

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, selskaber og virksomheder, som støtter foreningens formål. Hvert medlem betaler et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, som er Aa-Mølle Laugs højeste myndighed.

 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo juni og indkaldes senest 14 dage før ved bekendtgørelse i pressen, - eller ved skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne!

Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang, og hvert medlem har 1 stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

For at være stemmeberettiget skal kontingentet være betalt senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er konstateret lovlig indkaldt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning skal være skriftlig, såfremt blot èt medlem ønsker det.

Stk. 5. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

                  1. Valg af dirigent og konstatering af at generalforsamlingen er lovligt

                      indvarslet og beslutningsdygtig.

                 2. Valg af stemmetællere.

                 3. Bestyrelsens beretning.

                 4. Godkendelse af regnskab og budget, og herunder fastsættelse af 

                     kontingent for det  kommende kalenderår.

                 5. Indkomne forslag.

                 6. Valg af bestyrelse og suppleanter jævnfør § 5.

                 7. Valg af to revisorer der vælges for en 2 årig periode.

                 8. Eventuelt.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 7 dages varsel ved offentliggørelse som ved ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, men skal afholdes inden 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning herom fra mindst halvdelen af bestyrelsen eller fra mindst halvdelen af medlemmerne.

Afvikling af ekstraordinær generalforsamling sker mindst efter dagsordenens punkt 1-2-5 og 8 til ordinær generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsen

stk. 1. Aa-Mølle administreres af en bestyrelse bestående af 7 generalforsamlingsvalgte personlige medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. 3 vælges på "lige" årstal og 4 vælges på "ulige" årstal. Ved første valg trækkes der lod om valgperiodens længde.

Der vælges 2 suppleanter, - hver for 1 år af gangen.

Hvis et medlem udtræder i valgperioden, tiltræder en suppleant, som fuldt overtager det fratrådte medlems rettigheder, pligter og valgperiode. Udtræder der mere end 3 medlemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig inden 1 måned efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Stk. 3. Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, - dog minimum 3 gange årligt.

Formanden indkalder og udsender dagsorden med mindst 7 dages varsel.

 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede ved et lovligt indkaldt møde. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referater af bestyrelsesmøderne, som tilsendes bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 5. Bestyrelsen varetager Aa-Mølle Laugs interesser i enhver henseende, og herunder beslutning om, hvad der lægges på Aa-Mølle Laugs hjemmeside.

Stk. 6. Specifikke opgaver kan bestyrelsen beslutte at få udført af et ikke bestyrelsesmedlem.

Stk. 7. Den nuværende ejer af gården "Aa-Mølle" har foruden de valgte bestyrelsesmedlemmer en permanent plads i bestyrelsen med stemmeret.

Ejeren kan vælge at lade sig repræsentere ved en af ejeren udpeget person. Ved ændring af ejerskabet bortfalder § 5 stk. 7.

 

§ 6 Arbejdsgrupper

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, permanente eller ad hoc med deltagelse af ikke bestyrelsesmedlemmer. Sådanne udvalg arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

 

§ 7 Økonomi og regnskab

Aa-Mølle Laug er en selvejende institution, hvis aktivitet er at forestå driften af den fredede Aa-Mølles arealer, bygninger og faciliteter.

Aa-Mølle Laugs økonomi tilvejebringes ved:

                 1. Kontingenter

                 2. Honorarer for fremvisninger m.m.

                 3. Indtægter ved aktiviteter.

                 4. Donationer.

                 5. Ansøgninger til fonde med videre.

 

Ved køb, salg eller andre påtagne økonomiske handlinger forpligtiges Aa-Mølle Laug ved samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift

Aa-Mølle Laugs kasserer kan overgives prokura i forhold til den daglige drift.

Medlemmer eller bestyrelse kan ikke få andel i et eventuelt overskud fra driften. Et sådant tilfalder alene Aa-Mølle Laug.

 

Den selvejende institution hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens formue. Formuen består af grund, bygninger, inventar, løsøre, opsparing og driftsmidler, - og foreningen hæfter kun med disse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig økonomisk hæftelse.

Økonomiske midler, der ikke er bundet i Aa-Mølle, skal indsættes i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut.

 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges for den ordinære generalforsamling med revisionens påtegning

 

§ 8 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt flertal under forudsætning af, at der i indkaldelsen er anført, at der er vedtægtsændringer på dagsordenen.

 

§ 9 Ophævelse af foreningen

Ophævelse af foreningen kan ske efter vedtagelse på 2 ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Eventuelle økonomiske midler fra foreningen fordeles efter bestyrelsens beslutning til aktiviteter, der fremmer historie, kultur og/eller fællesskab i Gudum Sogn.

 

§ 10 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen.

 

Vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling d.15. maj 2021

 

Dirigent: Henning Venø Jensen