Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Aa-Mølle Laug d. 7. maj 2022.

 

Der deltog i alt 16 medlemmer inkl. bestyrelsen i mødet.

Formand Bodil Jepsen bød velkommen.

 

 1. VALG AF DIRIGENT:

Henning Venø blev enstemmigt valgt.

Henning Venø konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig efter vedtægterne.

 

 1. Valg af stemmetællere:

Blev udsat til der evt. blev brug for dem (det blev der ikke).

 1. Bestyrelsens beretning ved forkvinde Bodil Jepsen:

Bodil læste beretningen op - den er vedhæftet referatet som Bilag 1

 1. Regnskab og fastsættelse af kontingent for kommende år ved kassereren:

Aage gennemgik regnskabet og forklarede de forskellige poster.

Det er svært at se de forskellige posteringer fra Mobile Pay, da der ikke kommer en postering for hver indbetaling/afregning.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Kontingentet blev fastsat til 100 kr. pr. person og 300 kr. for virksomheder.

 1. Indkomne forslag:

Der var ikke kommet nogle forslag.

 1. Valg til bestyrelsen:

På valg var:

 • Lise Thorsen
 • Jørgen Nørby
 • Jens Hedegård

 

Alle ønskede genvalg og alle blev enstemmigt genvalgt.

På valg:

 • Ruth Anderson
 • Henning Venø

Begge ønskede genvalg, og begge blev enstemmigt valgt.

 1. Valg af revisorer:

På valg:

 • Birthe Pedersen

Birthe ønskede genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

 1.  EVT:
 • Aage fortalte om projekt nyt vandhjul og vandkarm.

Henning Venø takkede for god ro og orden.