Generalforsamling 2016

Beretning fra generalforsamling 2016
 

Overtagelsen af Aa-mølle faldt jo endeligt på plads i december 2014.Det var efter en noget langvarig proces med en masse skriverier og papirer.

Festen 9.maj.Overtagelsen synes vi skulle fejres så vi arrangerede en fest 9. maj. Ikke lige den bedste dag hvad vejret angik .En silende regn. Det afholdt nok nogle fra at komme. Men for alle os der var der, blev det en dejlig og festlig eftermiddag. Festtalen blev holdt af formand for kulturudvalget Henrik Thygesen. Den flotte festkage var lavet af Lise.

Gaver. D.M.V. havde sendt afbud, men som gave sendte de en check på 5000.kr.Derudover fik vi et lysanlæg fra Betty og Henning Venø og Jytte og Hans Roesgård .Det er dette som har lyst møllen op her i vinter. Lige nu er det sat op på prøve, for at vurdere om det er sådan lysene skal placeres. Men den endelig placering vil vi komme frem til inden næste vinter. Det ser rigtig godt ud.

Markedsføring. Vi tror på at det er nødvendigt at fortælle om Aa-Mølle så mange steder som muligt, så derfor annoncerer vi i Lemvig og Struer turistaviser, samt i Turistforeningens magasin. Som noget nyt også i turistforeningens kortguide i lommeformat. Der får vi en Logoannonce samt at på kortet bliver der anvist hvor møllen ligger. Der bliver lavet 75000 kort over Lemvig og Thyborøn kommune som bliver delt ud til turister. Derudover har vi jo altid en annonce i Sognebladet for Gudum og Fabjerg. Så vi håber det giver liv ved møllen.

Vi er også med i Landsby app.?Det vil Gunnar fortælle lidt om.

Shelters. Vi arbejder jo også på at få sat en shelters op. Da både møllen og området der omkring er fredet skal der indhentes en del tilladelser. De er på plads. Det næste er så finansieringen som skal på plads. Lemvig kommune har jo bevilget os 50000 kr. og friluftsrådet 22,500 kr. Men vi skulle gerne have fundet flere penge. For foruden shelter skal der etableres en handicapvenlig sti derhen og en grillplads med borde bænke. 

Møllen. For at bevare møllen skal den holdes i orden. Derfor havde vi en møllebygger sidste sommer til at kigge den efter og komme med et tilbud. Så det er det næste vi skal igang med.

Mølledag. Vi havde også vor årlige mølledag.3.søndag i juni. Annoncering har jo fælles med Klostermølle og Serup Smedje. Vi ansøgte Kulturelt samvirke om penge til annoncen og det så de velvilligt på. 

Det blev en fin dag med rigtig mange gæster. Nogle kreative udstiller og godt vejr.

Udflugten for vore møllersvende gik sidste år til Daugbjerg Minilandsby og til deres ny renoverede Vandmølle. Endnu engang en dejlig dag. Da vi ikke skulle køre så langt var vi hjemme til aften og her havde Gunnar igen fundet en spændende vej hjem.

Entre. Vi vil jo gerne og skal have penge i kassen så nu har besluttet at der skal betales entre for at se møllen. Det håber vi at vore gæster synes er ok.

Geopark. Vi har jo inviteret Arne Ove Sørensen til at fortælle om projektet Geopark for at blive klogere på om det kan give os nogle fordele.

Tak. Til slut skal der lyde en stor tak til vore uundværlige møllersvende og alle som på en eller anden måde yder et stykke arbejde omkring møllen.

Og Tak til Hans og Inger for jeres måde at tage imod os alle der kommer på Aa-Mølle.

Også tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde.

Referat fra generalforsamling den 21. marts 2016.

 

Generalforsamlingen fandt sted i Gudum Sognehus kl. 19.30.

17. personer deltog i mødet.

Efter velkomst fra formanden, gik generalforsamlingen i gang.

 

1. Valg af dirigent.

                      Svend Erik Pedersen

 

2. Valg af stemmetællere.

                      Henning Venø og Inger Hedegaard

 

3. Formandens beretning

                      En særdeles fyldig og god beretning - Vedlagt i protokol. - Godkendt

 

4. Regnskab.

Blev fremlagt ved kasserer Svend Erik Pedersen og regnskabsfører Gunnar Anderson – Regnskabet blev godkendt.

                     

5. Indkomne forslag.

                      Ingen

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

På valg var Jørgen Nørby, Kaj Nielsen og Ruth Anderson. Alle blev genvalgt

 

7. Valg af revisor

                      På valg var Arne Ove Sørensen, som blev genvalg.

                      (revisorer er nu  Arne Ove og Birthe Pedersen)

 

8. Fastsættelse af kontingent.

Da der havde været forhøjelse af kontingentet de sidste 2 år, valgte man at lade kontingentet være uændret

 

9. Eventuelt.  Arne Ove fortalte, hvad han vidste om Geopark Vestjylland og blev suppleret godt af Jørgen Nørby.Projektet er beskrevet i magasinet ”Vestkysten” som er husstandsomdelt. I øvrigt kan man finde mere på: www.geopark/vestjylland.dk

                     

 

 

Ref. Ruth A.

 

Svend Erik Pedersen, dirigent