Generalforsamling 2015

Beretning fra Generalforsamling 2015
 

Natursti. Der har et stykke tid været tale om at lave en forlængelse af vor vandretur ved møllen med en natursti til Jeppes Led. Det blev der gjort klar til i maj. Noget som Ove Damgård Nr. Nissum har stået for, sammen med folk fra jobcentret. Der blev sat nye skilte op i stedet for de gamle, som vi har sat op engang for flere år siden.

Naturstien blev indviet 11. maj, samme dag som stien ved Lemvig sø og ved Kabbel blev indviet.

Rep. af aksel.  Men inden vi kunne starte op med møllen sidste år, var der lige et problem med den indvendige aksel til vandhjulet der skulle ordnes.

Igen var det vore dygtige møllesvende Hans, Svend Erik og hans bror Jørgen der klarede problemet. Imponerende og flot lavet. Stor tak for det.

Opstart. Inden sæsonen gik i gang havde vi 2.juni en opstart aften, med vore møllersvende. En god aften hvor vi kunne sige god sommer til hinanden.

Mølledag var 15. juni. Igen havde vi mange spændende udstillere, som lægger et kæmpe stort arbejde i, at vise deres hobby arbejder frem. Det er virkelig imponerende. Det er med til at trække mange gæster .Der kom mange, bl.a. Lemvig cykleklub havde lagt deres udflugt, så at Aa-mølle var en del af deres tur.

Gæster.  Ud over gæster som kommer enten på cykel eller i bil, har der har gennem årene også været en del gæster, som kom i busser. Dem har der ikke været så mange af i 2014.131.a. plejer seniorhøjskolen at komme flere gange.

Annoncering. Derfor vil vi i år prøve at gøre mere for udbrede kendskabet om Aa-mølle, ved at være med i turistforeningens turistguide, samt som vi plejer være med i Turistaviserne i Lemvig og Struer kommune. Så benytter vi os jo også af Gudum og Fabjerg Sogneblad. Derudover har Gunnar lavet en hjemmeside.

Udflugten.  Udflugten for vore møllersvende gik sidste år til Østerild Testcenter for vindmøller. En rigtig god ide som Svend Erik stod for. Ruth og Gunnar stod for tilrettelæggelsen af hvilken vej vi skulle køre derop. Og som sædvanlig når de gør det, så er det ad små spændende veje her op igennem det østlige Thy, veje som mange af os aldrig havde været på. Tak for det.

Besøget på testcentret var meget interessant med en rigtig god mand til at fortælle alt fra start af testcenter og til dags dato.

Derefter gik turen på egen hånd nedad vest siden af Thy, via for nogle omkring det nye havnebassin i Vorupøre, ned til Agger Badehotel hvor vi nød aftensmaden. En rigtig god dag.

Overtagelse af møllen.  Men det der optog os allermest i 2014 var selvfølgelig overtagelsen af Aa-Mølle. Da vi startede sæsonen 2014, havde vi en forventning om at afslutningen på det arbejde der var sat i gang 2013, angående vor overtagelse af møllen fra DMV var lige om hjørnet.

Men så let skulle det ikke gå. Der var mange spørgsmål, som enten sagfører eller tinglysningskontoret skulle have svar på. Men 19 dec. gik det i orden. Så det blev en ekstra julegave!!!

Fremtid. Vor første prioritet med møllen er jo, som vi har gjort i de sidste mange år, vise møllen frem og vedligeholde den.

Men kan vi i respekt for møllen, dens historie og naturen deromkring, lave nogle tiltag, som kan tiltrække gæster med andre interesser, end lige møllen, men så får den oplevelse i tilgift at se en flot gammel mølle.

Lige nu er vi ved at undersøge om det er muligt at sætte en Shelters op. Vor turistchef ser det som en stor mulighed for at tiltrække cykleturister. Og lige nu er cykelturismen i jo fremgang.

Men er der nogle der har ideer vil vi gerne høre.

Vi har jo også sidste år, nydt godt af vore møllesvende, nye som gamle. Dejligt at I vil gøre en indsats og være på møllen lørdag og søndag sommeren over. Tak for det.

Tak til Hans og Inger, I er jo der altid for os der færdes i møllen. I er med til at give liv omkring møllen. Det nyder vi.

Også tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde

Referat fra generalforsamling den 30. marts 2015.

 

Generalforsamlingen fandt sted i Gudum Sognehus kl. 19.30.

18. personer deltog .

Efter velkomst fra formanden, gik generalforsamlingen i gang.

1. Valg af dirigent.                     

    Svend Erik Pedersen

2. Valg af stemmetællere.

    udgik, kunne foretages ved behov.

3. Formandens beretning

    En særdeles fyldig og god beretning - Vedlagt i protokol. -  

4. Regnskab.

Blev fremlagt ved kasserer Svend Erik Pedersen og regnskabsfører Gunnar Anderson – Regnskabet blev godkendt.                     

5. Indkomne forslag.

    Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og  suppleant. 

   På valg var Bodil Jepsen og Svend Erik Pedersen, begge blev genvalgt

7. Valg af revisor

    Gunnar Anderson ønsker ikke genvalg, derfor blev valgt Birthe Pedersen.

8. Fastsættelse af kontingent.

   Der blev foreslået 100 kr. pr. person, gældende fra 2016. – Godkendt

9. Eventuelt.  Møllens fremtid blev diskuteret. Hvilke muligheder har vi?

 

Efter generalforsamlingen havde vi besøg af Anna Margrethe Bjerrre, som levende og engageret fortalte om Bovbjerg fyr og om, hvordan man ved hjælp af frivillige kunne får en masse aktiviteter i gang og samtidig få det til at fungere, både økonomisk og ikke mindst tiltrækkende for turister. 

        

Ref. Ruth A.

Svend Erik Pedersen, dirigent