Ejerforhold

Sidste private ejere

(Inger Christensen og Hans Hedegård , billedet)

Aa-Mølle har været privat ejet frem til 1961 hvor Hans Quist Hedegaard Christensen solgte den til Nationalmuseet.

Senere overdrog Nationalmuseet vandmøllen til Lemvig Museum.
Aa-Mølle blev i 1972 overtaget af Danske Møllers Venner.

 

 

Aa-Mølles ejerskab siden 1483

Det står fast at Aa-Mølle har eksisteret før 1483 og dermed ældre end hidtil antaget. Og at den både før og efter perioden hvor den var i Hans Olufsens eje, har tilhørt Gudum Kloster. Hvordan og hvornår den er kommet i klostrets eje, er endnu ikke dokumenteret.

Ved Lutherdommens Sejr 1536 bestemtes det, at Klostrene foreløbig skulde blive ved Magt, indtil Regeringen skaffede dem en anden Skikkelse, men Godserne kunde fremtidig hverken sælges eller pantsættes uden Regeringens Samtykke.

Ofte gik det sådan at klostrene blev givet/forlenet til rige adelsmænd der enten havde bistået kongen i krig eller lånt ham penge. Det sidste var tilfældet med Gudum Kloster.

Gudum Klosters første Lensmand blev saaledes Jens Thomsen fra Vellingshøj ved Hjørring.

Denne Forlening fandt Sted den 9. April 1537.1 Han havde laant Kongen 600 Dlr.; senere forstrakte han yderligere Kongen med 400 Dlr. Gudum var altsaa Pantelen.

1483 – 1492 Hans Olufsen, Trabjerg. Før den tid og derefter frem til Reformationen

1492 – 1536 Gudum Kloster

1536 – 1719 Kronegods

1537 – 1550 Jens Thomsen, Pant 600 Dlr. + senere 400 Dlr

1550 – 1570 Malte Jensen søn af Jens Thomsen. Pantet blev 1552  forhøjet til  3000 Dlr.

                       + underhold af jomfruerne +  at holde Kongen med folk og heste en nat.

1570 – 1572 Iver Munk indløser pantet, med underhold af klosterjomfruerne.

1572 – 1582 Otto Emiksen. Pant 8000 Dlr. , her glemte man forpligtigelserne over for nonnerne.

1582 – 1585 Aksel Brahe. Pant 400 og siden 300 Dlr.

1885 – 1670  Var Gudum Kloster henlagt som løn for en af landsdommerne.

1585 – 1592 Malte Jensen

1592 – 1598 Mourits Stygge

1598 – 1617 Iver Juel

1617 – 1623 Gunde Lange

1623 – 1651 Erik Juel

1651 – 1663 Laurits Belov

1664 – 1670 Jens Rodsteen

1670 – 1719 1. maj 1670 blev Klostret underlagt Rytterdistriktet

1670’erne Ritmester Jørgen Lykke

1680’erne Major Gabriel Grubbe

Start 1700 tallet Kaptajn Andreas Rask

1717 opløses ryttergods ordningen og Aa-Mølle bliver solgt på auktion i 

1718 til købmand Niels Ibsen,  fra Holstebro. Ibsen går imidlertid fallit og den næste ejer vides ikkemed sikkerhed.

           Der nævnes en Jens Sørensen som forpagter over en 30 årig perione.  

1749-1757 Niels Pedersen Kaas                        Link til notat nr. 1                   

1757-1761 Niels Pedersen Kaas’ enke, Maren

 1761-1772 Niels Jørgensen  

1772-1783 Bendt Mathias Lauridsen Hauskov         

1783-1795 ..?   

1795-1801 Christian Bisum

1801-1803 Erik Nielsen

1803-1806 Niels Juulby Sand

1806-1811 Maren, enke efter Niels Sand. Gifter sig med Poul Stokholm

1811-1812 Poul Stokholm

1812-1830 Henrik von Brockdorff (1765-1830)

1830-1869 Christian Christopher Nicolaus Magnus von Brockdorff (1798-1877). 

1869 - 1878 Hans Peter Chr. Vilhelm Brochdorff.

1878-1883 Jens Hauskov (ejer af Klostermølle i Gudum?)

1883-1894 Enken Karen Hauskov, født Kristensdatter i Tovborg, fortsætter driften.

1894 Mads Qvist Hansen køber Aa-Mølle.

1918 Møllen overtages af svigersønnen, Jens Hedegaard.

1959-1-9 Hans Qvist Hedegaard Christensen overtager gården fra sin far.

1961 Aa-Mølle købes af Nationalmuseet.
         Indtil det år har møllen, sandsynlig siden 1718, været privatejet.

1975 - 1978 Lemvig museum

​1975 Overtages møllen af selskabet Danske Møllers Venner.

​1999 Aa-Mølle's Laug stiftes. Dens formål var dengang at bevare og drive Aa-Mølle som en historisk minde og som en kulturel og historisk attraktion.

2013 blev Aa-Mølle's Laug omdannet til en selvejende forening.

2015 den 1. januar overtog Aa-Mølle's Laug ejerskabet af Aa-Mølle fra landsforeningen "Danske Møllers Venner"

2021 den 15. maj ændrede Aa-Mølle's Laug navn til Aa-Mølle Laug.