Generalforsamling 2020

Beretning fra generalforsamling 2020

Så er der igen gået et år ved Aa-mølle. Et år der er gået med:

Åben mølledag, besøgende hen over sommeren i møllen og i shelteren. Auto campister der har overnattet. Gæster på vandretur rundt i den skønne natur omkring møllen. Og meget andet.

Dejligt at der er så mange som besøger møllen og området og at det sker med respekt for stedet.

Især det med at have respekt og værne om Aa-mølle ligger bestyrelsen meget på sinde. Vi mener derfor at nye tiltag altid skal overvejes meget nøje og kun foretages af eksperter som er vant til arbejdet med fredede bygninger. Aa-mølle er trods alt både en gammel fredet bygning, men også en gammel virksomhed.

Traditionen tro er tredje søndag i juni dagen hvor vi på lige fod med alle vand og vindmøller i hele landet fejrer Dansk mølledag.

Lige så også i 2019 Det er en rigtig festdag som ved Aa-mølle blev fejret på den måde at vore møllersvende kørte med møllen og fortalte gæsterne om dens

historie. Vi havde nogle spændende og kreative arbejdende stande f.eks. med bearbejdning af uld og om ølbrygning. Der blev solgt honning. Der blev malet korn, godt nok ikke inde i møllen, men i Edvards lille mølle og der blev bagt pandekager i lange baner. Geopark var også repræsenteret med en stand . Henning havde gæsterne med ved fjorden, for med de bare næver at samle muslinger og østers. Og bagefter kunne de få opskrifter med hjem, om hvordan de skulle tilberedes . Også en guidet vandre tur var der. Et meget varieret program synes vi selv.

Derudover på mølledagen var der underholdning ved Vesterhavs koret. Det var anden gang vi havde besøg af dem på en mølledag. Men de er meget populære og det var tydeligt, for der var rigtig mange gæster da de underholdte.

Da vort gamle telt som vi bruger på mølledagen, efterhånden er godt brugt har vi længe ønsket os et nyt. Det blev muligt da Gudum sogneforening sponsorerede 13000kr og da Lions klub valgte at give os årets pris på 10000 kr.

Det skulle selvfølgeligt i brug på mølledagen. Men allerede inden den dag fik vi besøg af en skole fra Aarhus som var på lejr ophold på Remmerstrand lejren. De havde lavet et fint program for deres dag på Aa-mølle, som desværre druknede i regn, men teltet blev prøvet af. De har lovet at komme igen, da de hvert år er på Remmerstrandlejren.

Sidst på året i 2018 havde Thomas Holst fra Geopark udlånt os hans natur og kulturformidler praktikant Ida Egeskov Sørensen, som skulle komme med forslag om hvordan vi kunne formidle informationerne om møllen på en bedre og mere spændende måde. Hun fik lavet en fin rapport. Desværre blev hun syg og fuldendte ikke hendes praktik periode.

Hen på året i 2019 fik Thomas en ny praktikant Kirstine Lundgård som tog over. Vi havde et godt møde med hende, hvor vi gennemgik møllen og området og med det og Idas rapport ville hun gå videre med projektet. Hun blev desværre også syg inden der blev et færdigt resultat ud af det. For at have nogle penge til projektet havde vi sendt en ansøgning ind til Jysk energi . Men det gik også galt. Da vi rykkede for svar viste det sig at ansøgningen ikke var modtaget i deres system.

Vi prøvede så sidst på året at søge om penge til en bedre belysning i møllen og til at få lagt fiber bredbånd ind. Det gik bedre vi har modtaget 20000.kr.

Aa-mølle har efterhånden behov for at der skal en større renovering til. Vandkarm, Vandhjulene og broen trænger stadig til at blive fornyet. Vi undersøger forskellige finansieringsmuligheder. Men er ikke i mål endnu. Når der er et resultat bliver det selvfølgeligt omtalt.

2019 var jo også året da Lemvig kommune reparerede den gamle stenbro som går under grusvejen. Den var efterhånden i en sørgelig forfatning. Men det er et kønt syn at den er renoveret.

Vi havde ansøgt Lemvig kommune om en ny plæneklipper. Den har vi fået i samarbejde med Remmerstrand Beboerforening.

Vi har et godt samarbejde med Lemvig kommune på flere fronter. Bl. a. har vi fået hjælp fra forsynings afdelingen, når vi har haft problemer med vore retur pumper..

Mobil Pay er jo efterhånden en meget benyttet betalings måde. Vi har jo startet op med det på den måde, at det var Gunnars tlf. nr. der blev brugt. Vi var ved at undersøge om det var en fordel med en forenings mobil pay og hvad det ville koste. Da det var noget dyrere gik vi fra det igen.

Vor Shelters bliver flittigt brugt hen over sommer, så det var en god investering. En del gæster booker den gennem hjemmesiden, men mange vælger at se om den er ledig når de kommer.

Vi har i flere år haft en fin hjemmeside som Jan og Gunnar sammen har fået lavet og passet. Da det er de to som har haft forbindelse til hjemmeside og domæne udbyderne angående oprettelse, er det også dem som har stået som ejere. Men udgifterne er betalt af Aa-Mølle's kasse.

Nu hvor Gunnar ikke er mere, er det alene Jan som står som ejer.

Vi mener i bestyrelsen at det er mest korrekt at det bliver rettet, så det er Aa-mølle Laugets bestyrelse der står som ejer, og dermed også har de juridiske rettigheder og forpligtigelser. Da ejerskabet skal være tilknyttet en person, må det være den til enhver tid siddende formand i Aa-mølle lauget.

Så det forventer vi også Jan vil være behjælpelig med. Så vi kan få det på plads snarest

Møllerforeningerne i Tyskland Holland og Danmark er jo gået sammen om et projekt som hedder Via Molina "en europæisk kultur rute for Vand og Vindmøller "Det er med henblik på at skabe opmærksomhed om møllerne i de tre lande. Hvis man er interesseret i at høre mere om det kan man gå ind på www.viamolina.eu

Foreningen Historiske huse havde sidste år udvalgt 18 Vandmøller over hele landet til at være med i en konkurrence om hvilken der var landets smukkeste Vandmølle . Den vandt vi desværre ikke. Men Aa-mølle fik en fin omtale i den forbindelse.

Medlemmer kan vi ikke få for mange af. Og vi vil selvfølgelig gerne have flere. Men vi håber på at positiv omtale af hvad der sker i og omkring Aa - Mølle kunne få flere til at være medlem. Måske var det en ide at foreslå at alle nuværende medlemmer forpligtiger sig til at skaffe et nyt medlem til næste år!

Som noget nyt har møllerforeningen sat sig for at arrangere nogle kurser for Frivillige i Møllelauget.

Ud af tre forskellige kurser valgte vi kurset "Lær at passe din egen mølle" da vi synes det lød spændende. Det blev afviklet søndag den 17. nov.

Det var formand for møllerforeningen Susanne Jervelund og Møllerbygger Christoffer Palle som var underviser.

Da det var første gang at de skulle undervise var de nok lidt spændte på forløbet. De havde dog været i gang dagen før med samme kursus i Nordjylland. En fin og spændende dag. Vi havde inviteret tre repræsentanter fra Kloster mølle med til at deltage i kurset.

Vi var jo som altid sidst på sæsonen på udflugt med møllersvendene. Turen gik til VW.& Retro museet og Kafferisteriet Heden i Ulfborg hvor vi fik frokost. Det var ikke en lang tur men meget interessant.

Vi nyder jo godt af de frivillige som hjælper hvad enten det er med at køre med møllen, slå græs ordne hjemmeside eller hvis der er noget der skal repareres. Uden dem kunne vi jo ikke holde møllen i gang. Så stor tak til jer.

Endnu en tak til Hans og Inger for jeres altid positive indstilling og hjælp.

Til sidst en stor og varm tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde og opbakning.

Regnskab for Aa-Mølle Laug 2020

                                         

                                           Beholdning pr. 30.-12.-19 : 27771,65

 

     Indtægter:

Refunderet el, fra Lemvig kommune , vedr.bro renovering                500,00

Kontingent fra støttemedlemer                                                              7000,00

Entre fra møllen/toilet/shelter mm.                                                    12404,20          

Driftsbidrag fra Lemvig Kommune                                                          3839,81

Donation fra Jysk Energi                                                                           9000,00

Donation fra Jysk Energi                                                                         20000,00

Refundering af brandforsikrings præmie fra L.K.                               13748,86

 

Indtægter i alt                                               66492,87

 

        Udgifter:

Driftsudgifter                                                                                               2411,35

Brandforsikrings præmie                                                                         13748,86

Forsikringer                                                                                                  3116,22

El                                                                                                                    1692,77

Oprettelse af mobil pay                                                                               999,00

Montering af lys i møllen                                                                         10932,48

Annoncer og kontingenter                                                                         8035,00

Tilkobling af bredbåndsnet                                                                        5000,00

Udgifter i alt :                                                 45935,68

                                           Ny Beholdning pr.30.-12.-20 : 48328,84                                  

Referat fra Generalforsamling den 27. juni 2020
af referent Ruth Anderson

Formanden Bodil Jepsen bød velkommen til generalforsamling 2020, som endelig lykkedes efter 3. forsøg. Samtidig ønskede hun Hans til lykke med fødselsdagen, som var årsag til, at han ikke kunne deltage. Generalforsamlingen blev åbnet, ved at Henning Venø blev foreslået som dirigent. Aage Grønne fik derefter ordet, hvor han mindedes Gunnar Anderson for hans arbejde for Aa-Mølle inden hans død i efteråret 2019. Ordene blev afsluttet med et minuts stilhed.

1. Valg af dirigent godkendt.
Henning modtog valget og startede med at konstatere generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere:
Jens Hedegaard og Jytte Roesgård

3. Bestyrelsens beretning for året der gik,
blev fremlagt af formanden og den var både omfangsrig og grundig.

4. Regnskabet
blev fremlagt af Aage Grønne, han kunne meddele, at kassebeholdning pr. 31. 12. 19 var på kr. 27.771,65. Kontingentet foreslås uændret yderlige et år. Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag:
Jørgen Nørby fremlagde bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. Disse blev grundig gennemgået pkt. for pkt. Der blev pointeret, at §4 var tekstmæssig for tungt og derfor foreslået det delt op i underpunkter(afsnit).
Jan Paarlberg, som havde indgivet forslagsændringer til vedtægterne, trak dem tilbage, da de faldt meget sammen med bestyrelsens forslag. Bestyrelses forslag gik til afstemning ved håndsoprækning, 20 for, ingen imod. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.
Jørgen Nørby (genvalg), Aage Grønne, Lise Thorsen, Marianne Freiberg (havde givet skriftligt tilsagn), Vagn Nørby og Jens Hedegaard.
Som suppleanter blev valgt Henning Venø og Ruth Anderson.

7. Valg af revisor:
Birthe Pedersen (genvalg)

8. Eventuelt:
Herunder stillede Jan Paarlberg en del spørgsmål til bestyrelsen; han fik de svar han efterlyste.
Jytte Roesgaard fortalte, at man nu kunne få en app. til sin smartphone, som hedder ”Govisit” en app. som kan være behjælpelig med at spore oplevelser i områder, hvor man befinder sig.
Ruth Anderson fremkom med en stor tak til Svend Erik Pedersen for han mangeårige virke for Aa-Mølle. I forbindelse med dette fik han overrakt et diplom til ære og minde samtidig med, at han blev udnævnt som æresmedlem.
Bodil Jepsen sluttede af med at takke de øvrige (Kaj Nielsen og Ruth Anderson. (Wm.)), som forlader bestyrelsen. Alle tre fik en buket blomster.

Læs de nye vettægter her

Den Ordinære Generalforsamling i Aa-Mølle's laug som skulle være afholdt

16.maj 2020 kl. 14

er aflyst.

Årsagen er at forsamlings forbuddet på 10 personer

ikke som forventet blev ophævet  10. maj.

Da det forlyder at fra 8. juni må man forsamles mellem 30 og 50 personer

 forventer Bestyrelsen at det derefter kan lade sig gøre at afholde generalforsamling.

Datoen bliver lørdag den 27. juni.

Indkaldelsen bliver sendt ud efter 8. juni,

 da vi så forventer der er blevet meldt ud, om at vi må forsamles mere end 10. pers.

 

Bestyrelsen i Aa-Mølle's Laug

 

Hvis I mod forventning ikke har tegnet medlemskab af Aa-Mølle's laug, men rigtig gerne vil støtte arbejdet med at holde den fine gamle mølle godt kørende, kan det lade sig gøre ved at indbetale 100 kr. på konto nr. 7730-1071500. Det vil glæde os meget. Tak.

Indkaldelse til den(på grund af Corona) udsatte

ordinære Generalforsamling

i Aa-Mølle's Laug.

Lørdag den 27. juni 2020 kl. 13,00

i Teltet på parkeringspladsen ved Aa-mølle.

Dagsorden i følge vedtægterne.

 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde 7. dage før Generalforsamlingen.

Der er allerede nu forslag til vedtægtsændring, som kan vedtages på generalforsamlingen.

Alle er hjertelig velkomne.

Bestyrelsen

 

 

Der er stadig mulighed for at tegne medlemskab ved at betale 100. kr. på konto 7730-1071500

eller hos et bestyrelsesmedlem. På forhånd tak.