Gamle vedtægter

Vedtægter for Aa-Mølle's Laug

Vedtaget den 27. juni 2020

 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Aa-Mølle's Laug

Hjemsted er Gudum Sogn

Beliggende Remmerstrandvej 188 i Lemvig Kommune.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er som ejer af den fredede Aa-Mølle, at bevare og drive Aa-Mølle for eftertiden som et historisk minde og en kulturel attraktion, samt at give offentligheden adgang til den historiske vandmølle.

 

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, selskaber og virksomheder, som støtter foreningens formål. Hvert medlem betaler et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, som er Aa-Mølle Laug's højeste myndighed.

 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo juni og indkaldes senest 14 dage før ved bekendtgørelse i pressen, - eller ved skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne!

Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang, og hvert medlem har 1 stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

For at være stemmeberettiget skal kontingentet være betalt senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er konstateret lovlig indkaldt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning skal være skriftlig, såfremt blot  et medlem ønsker det.

Stk. 5. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

                  1. Valg af dirigent og konstatering af at generalforsamlingen er lovligt

                      indvarslet og beslutningsdygtig.

                 2. Valg af stemmetællere.

                 3. Bestyrelsens beretning.

                 4. Godkendelse af regnskab og budget, og herunder fastsættelse af  

                     kontingent for det  kommende kalenderår.

                 5. Indkomne forslag.

                 6. Valg af bestyrelse og suppleanter jævnfør § 5.

                 7. Valg af to revisorer der vælges for en 2 årig periode.

                 8. Eventuelt.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 7 dages varsel ved offentliggørelse som ved ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, men skal afholdes inden 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning herom fra mindst halvdelen af bestyrelsen eller fra mindst halvdelen af medlemmerne.

Afvikling af ekstraordinær generalforsamling sker mindst efter dagsordenens punkt 1-2-5 og 8 til ordinær generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsen

stk. 1. Aa-Mølle administreres af en bestyrelse bestående af 7 generalforsamlingsvalgte personlige medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. 3 vælges på "lige" årstal og 4 vælges på "ulige" årstal. Ved første valg trækkes der lod om valgperiodens længde.

Der vælges 2 suppleanter, - hver for 1 år af gangen.

Hvis et medlem udtræder i valgperioden, tiltræder en suppleant, som fuldt overtager det fratrådte medlems rettigheder, pligter og valgperiode. Udtræder der mere end 3 medlemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig inden 1 måned efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Stk. 3. Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, - dog minimum 3 gange årligt.

Formanden indkalder og udsender dagsorden med mindst 7 dages varsel.

 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede ved et lovligt indkaldt møde. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referater af bestyrelsesmøderne, som tilsendes bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 5. Bestyrelsen varetager Aa-Mølle Laugets interesser i enhver henseende, og herunder beslutning om, hvad der lægges på Aa-Mølle's hjemmeside.

Stk. 6. Specifikke opgaver kan bestyrelsen beslutte at få udført af et ikke bestyrelsesmedlem.

Stk. 7. Den nuværende ejer af gården "Aa-Mølle" har foruden de valgte bestyrelsesmedlemmer en permanent plads i bestyrelsen med stemmeret.

Ejeren kan vælge at lade sig repræsentere ved en af ejeren udpeget person. Ved ændring af ejerskabet bortfalder § 5 stk. 7.

 

§ 6 Arbejdsgrupper

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, permanente eller ad hoc med deltagelse af ikke bestyrelsesmedlemmer. Sådanne udvalg arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

 

§ 7 Økonomi og regnskab

Aa-Mølle's Laug er en selvejende institution, hvis aktivitet er at forestå driften af den fredede Aa-Mølle's arealer, bygninger og faciliteter.

Aa-Mølle's Laugs økonomi tilvejebringes ved:

                 1. Kontingenter

                 2. Honorarer for fremvisninger m.m.

                 3. Indtægter ved aktiviteter.

                 4. Donationer.

                 5. Ansøgninger til fonde med videre.

 

Ved køb, salg eller andre påtagne økonomiske handlinger forpligtiges Aa-Mølle's  Laug ved samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift

Aa-Mølle's Laug's kasserer kan overgives prokura i forhold til den daglige drift.

Medlemmer eller bestyrelse kan ikke få andel i et eventuelt overskud fra driften. Et sådant tilfalder alene Aa-Mølle's Laug.

 

Den selvejende institution hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens formue. Formuen består af grund, bygninger, inventar, løsøre, opsparing og driftsmidler, - og foreningen hæfter kun med disse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig økonomisk hæftelse.

Økonomiske midler, der ikke er bundet i Aa-Mølle, skal indsættes i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut.

 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges for den ordinære generalforsamling med revisionens påtegning

 

§ 8 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt flertal under forudsætning af, at der i indkaldelsen er anført, at der er vedtægtsændringer på dagsordenen.

 

§ 9 Ophævelse af foreningen

Ophævelse af foreningen kan ske efter vedtagelse på 2 ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Eventuelle økonomiske midler fra foreningen fordeles efter bestyrelsens beslutning til aktiviteter, der fremmer historie, kultur og/eller fællesskab i Gudum Sogn.

 

§ 10 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen.

 

Vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling d.27. juni 2020.

 

Dirigent: Henning Venø Jensen

 

Vedtægter for Aa-Mølle’s Laug

Vedtaget den 12. juni 2013

 

 

§ 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er: Aa-Mølle’s Laug

Hjemsted er Gudum Sogn

Beliggende Remmerstrandvej 188, i Lemvig Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er, som ejer af den fredede Aa-Mølle, at bevare og drive Aa-Mølle for eftertiden som et historisk minde, og en kulturel attraktion, samt at give offentligheden adgang til den historiske vandmølle.

 

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, selskaber og virksomheder som støtter foreningens formål. Hvert medlem betaler et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 4 Generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i, januar kvartal, og indkaldes senest 14 dage før ved bekendtgørelse i pressen eller ved skriftlig indkaldelse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang, og hvert medlem har 1 stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er konstateret lovlig indkaldt, uanset antallet af fremmødte stemmeberettiget. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning skal være skriftlig, såfremt blot et medlem ønsker det.

 

Dagsorden skal mindst indeholde flg. Punkter.

 1. Valg af dirigent, og konstatering af at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse jvf. § 5
 7. Valg af 2 revisorer for 2 år af gangen. Ved første valg trækkes lod om valgperiodens længde.
 8. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 7 dages varsel ved offentliggørelse som ved ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, men skal afholdes inden 30 dage efter at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning herom fra mindst halvdelen af bestyrelsen eller fra mindst 20 % af medlemmerne.

Afvikling af ekstraordinær generalforsamling sker mindst efter dagsordenens pkt. 1-2-5 og 8 til ordinær generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1.  Aa-Mølle administreres af en bestyrelse, bestående af 5 General-forsamlingsvalgte personlige medlemmer som vælges for 2 år af gangen. 3 på lige år og 2 på ulige år. Ved første valg trækkes lod om valgperiodens længde.

Der vælges 2 suppleanter, for 1 år ad gangen.

Hvis et medlem udtræder i valgperioden, tiltræder en suppleant som fuldt overtager det fratrådte medlems rettigheder pligter og valgperiode. Udtræder der mere end 2 medlemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2.  Bestyrelsen konstituerer sig inden 1 måned efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, og sekretær.

Stk. 3.  Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Dog minimum 3 gange årligt. Formanden indkalder med angivelse af dagsorden med mindst 7 dages varsel.

 

Stk. 4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede ved et lovligt indkaldt møde. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referater af bestyrelsesmøderne, som tilsendes bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

Stk. 5.     Bestyrelsen varetager Aa-Mølle’s interesser i enhver henseende.

 

Stk. 6.   Specifikke opgaver, eksempelvis regnskabsføring, kan bestyrelsen beslutte at få udført af et ikke bestyrelsesmedlem, evt. betalt hjælp.

I så fald er bestyrelsens valgte kasserer ansvarlig for at give en aktuel orientering vedr. økonomien på bestyrelsesmøderne.

Evt. kan en regnskabsfører deltage i bestyrelsesmøder.

 

Stk. 7.   Den nuværende ejer af gården ”Aa-Mølle” har, foruden de valgte bestyrelsesmedlemmer, en permanent plads i bestyrelsen med stemmeret. Ejeren kan vælge at lade sig repræsentere ved en af ejeren udpeget person. Ved ændring af ejerskabet bortfalder § 5 stk. 7.

§ 6 Arbejdsgrupper

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, permanente eller ad hoc med deltagelse af ikke bestyrelsesmedlemmer. Sådanne udvalg arbejder under ansvar over for bestyrelsen.

§ 7 Økonomi og regnskab

”Aa-Mølle’s Laug” er en selvejende institution, hvis aktivitet er at forestå driften af den fredede Aa-Mølle’s område, bygninger og faciliteter.

Aa-Mølle’s Laugs økonomi tilvejebringes ved:

 1. Kontingenter
 2. Honorarer for fremvisninger m.m.
 3. Indtægter ved aktiviteter
 4. Donationer
 5. Ansøgninger til fonde o.l.

 

Ved køb, salg, eller andre påtagne økonomiske handlinger, forpligtes Aa-Mølle’s Laug ved samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Aa-Mølle’s kasserer kan overgives prokura i forhold til den daglige drift.

Medlemmer eller bestyrelse kan ikke få andel i evt. overskud fra driften. Et sådan tilfalder alene Aa-Mølle’s Laug.

Den selvejende institution hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens formue.

Formuen består af grund, bygninger, inventar, løsøre, opsparing og driftsmidler, og foreningen hæfter kun med disse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen form for personlig hæftelse.

Økonomiske midler der ikke er bundet i Aa-Mølle, skal indsættes i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut.

 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges for den ordinære generalforsamling med revisionens påtegninger.

 

§ 8. Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt flertal, under forudsætning af at der i indkaldelsen er anført at der er vedtægtsændringer på dagsordenen.

§ 9. Ophævelse af foreningen.

Ophævelse af foreningen kan ske efter vedtagelse på 2 ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Evt. midler fra foreningen fordeles, efter bestyrelsens beslutning, til aktiviteter der fremmer historie, kultur, og/eller fællesskab i Gudum sogn.

§ 10. Ikrafttræden.

Disse vedtægter, med undtagelsen af § 5 træder i kraft ved vedtagelsen. § 5 træder i kraft fra først kommende ordinære generalforsamling efter overtagelsen af Aa-Mølle.

 

Vedtægterne er vedtaget på ekstraordinær Generalforsamling den 12. juni 2013.

 

Signeret Svend Erik Pedersen, Dirigent.

Vedtægter for Aa-Mølle’s Laug

Vedtaget den 15. februar 2000 (de første)

 

§ 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Aa-Mølle's Laug.

Hjemsted er Gudum Sogn.

Beliggende Remmerstrandvej 188, i Lemvig Kommune.

§ 2 Formål

At bevare og drive Aa-Mølle som et historisk minde, en kulturel og historisk attraktion.

Med ansvar overfor ejerne Danske Møllers Venner (D.M.V.).

§ 3 Medlemmer

Alle personer, foreninger, firmaer og selskaber, som støtter laugets formål og betaler et kontingent, der fastsættes af den årlige generalforsamling. Medlemmerne har ingen del i laugets formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for laugets gæld eller underskud.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed.

Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang og hvert medlem har en stemme.

Foreninger, firmaer og selskaber har dog to stemmer.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og ingen person kan afgive mere end en stemme.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indvarsles senest 8 dage inden afholdelsen ved bekendtgørelse i den lokale presse, eller ved skriftlig indkaldelse.

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom, med opgivelse af dagsorden. Der indkaldes som ved ordinær generalforsamling, og afholdes inden 30 dage efter andragendets fremkomst.

§ 5 Dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal dagsorden mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Eventuelt.

§ 6 Afstemning

Der træffes afgørelse ved almindeligt flertal om punkterne på generalforsamlingens dagsorden, medmindre der efter gældende vedtægter (§ 12, 13 og 14) kræves kvalificeret flertal.

Afstemningen skal være skriftlig, hvis èt medlem kræver det.

§ 7 Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Ejeren af gården Aa-Malle, og Gudum

Sogneforening, udpeger hver ét medlem.

De øvrige 3 medlemmer vælges på første generalforsamling for 2 år af gangen.

Ved den følgende ordinære generalforsamling afgår 2 medlemmer, udpeget

ved lodtrækning.

Fremover afgår 1 medlemmer i ulige år, og i lige år 2.

Valget sker ved skriftlig afstemning, i 2 omgange.

1. omgang: Hvert medlem kan foreslå 1 henholdsvis 2 kandidater (svarende til

antal på valg).

2, omgang: Omvalg mellem de foreslåede kandidater, idet der skal stemmes på

1 henholdsvis 2 kandidater.

De 2, der efter de valgte får flest stemmer, er suppleanter og valgt for I år.

§ 8 Valg af revisorer

Valget af revisor sker for 2 år af gangen. Revisorerne afgår på skift hvert år. Første år efter lodtrækning.

§ 9 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde med: Formand, næstformand,

kasserer og sekretær.

Afgørelser træffes ved alm. stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede, og heraf

formand eller næstformand.

§ 10 Arbejdsgrupper

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at tage sig af afgrænsede opgaver.

§ .11 Regnskab

Møllelaugets regnskab følger kalenderåret.

Midlerne skal indsættes på bankkonto lydende på møllelaugets navn. Regnskab og kassebeholdning skal fremvises bestyrelsen på forlangende.

§ 12 Vedtægtsændringer

Til vedtagelser af ændringer kræves mindst to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, samt at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 3 uger senere; denne er da beslutningsdygtig ved almindeligt flertal, uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

§ 13 Medeje eller overtagelse

Tekstboks: •Møllelauget kan kun indgå aftale med D.M.V. om medejerskab eller overtagelse af Aa-Mølle, hvis det er godkendt af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 14 Møllelaugets ophør

Bestemmelserne om laugets ophør kan kun træffes efter reglerne om vedtægtsændringer. Eventuel formue ved ophør tilfalder D.M.V.

 

Fremlagt og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 15. februar 2000.

 

Signeret: Bodil Jepsen Dirigent.

Signeret: Bodil Jepsen Dirigent.