Resumèer fra bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 04.02.23

Til stede: Bodil Jepsen, Aage Grønne, Jørgen Nørby, Jens Hedegård, og Marianne Freiberg (referent)

Afbud: Vagn Nørby og Lise Thorsen

Godkendelse af referat fra 20.10.2022: Referatet blev godkendt.

Siden sidst:

Genindvielsen af vandhjul og vandkarm forløb over al forventning med taler af Steffen Damsgaard fra Lemvig Kommune, møllersvend Aage Grønne og vores egen Bodil. Der var ca. 70 besøgende og heraf gik ca. 50 med ind og fik gløgg og æbleskiver.
Gennemgang af vores priser på indgang, shelter og autocamper.

Priser 2023:

Shelter 20kr. /2,5 euro pr. person

Indgang møllen 30kr/4 euro pr. person børn under 15 år gratis.

Grupper 0 – 20 personer 250 kr med guide og møllen kører.

Grupper over 20 personer 500 kr med guide og møllen kører.

Grupperne kan tilkøbe kaffe og kage 40 kr pr. person.

Bankkonti:

Ingen ændringer eller nye priser.

Aage fremlagde et ikke revideret regnskab.

De forskellige poster blev gennemgået.

Restaurering af Møllehjul:

Aage og Jørgen orienterede om arbejdet og økonomien.

Stokkedrevet er til justering hos møllebyggeren og kommer tilbage i løbet af februar.

Vandstanden er sænket, da skjoldet er utæt, og der bliver lagt en vibram-dug i.

Økonomien i protjekket:

Projektet er gennemført i forhold til tilbud og indgåede aftaler.

Renovering af beton er blevet 14.240 kr dyrere end overslaget men gennemført inden for tidsrammen.

Tilskud fra Nordeafonden og Færchfonden er udbetalt.

Der mangler udbetaling fra A.P. Møllerfonden og LAG på samlet 500.000 kr, som Lemvig kommune har været mellem-finansierende på.

Aage skaffer kopier af regninger fra renoveringer til Jørgen, så Jørgen kan afslutte projektet. Jørgen vil kontakte Lise, så der kommer logo på vores hjemmeside fra de fonde, der har støttet vores projekt.

Sæson 2023:

Årets gang på Aa-Mølle:

22.04.23: Udflugt til Lille Vildmose for møllersvende og andet godt folk
18.05.23: Generalforsamling hvor der udover generalforsamlingen vil være 2. indvielse af møllen og møllen vil blive vist i drift
18.06.23: Mølledag: Bodil vil spørge Vesterhavskoret, om de vil komme og synge. Ligeledes vil Bodil spørge geoparken om hvornår touch-skærmen til pakhuset forventes leveret, og om geoparkens formidlingstrailer kan være med og efterfølgende kan stå fast ved møllen hen over sæsonen, hvor møllen kører, og den ikke skal i brug andre steder. Vi vil kontakte standholdere fra de tidligere år, for at høre om de også vil være med på Mølledagen i år. Vi vil også prøve at finde nye til at komme og købe en stand hos os. Pris pr. stand 200 kr.
Efter mølledagen vil møllen køre hver lørdag og søndag mellem kl. 14 og 16.
Gudstjeneste til sensommer: Lise vil kontakte præsten om dette og måske få kirkekoret med.

 Hjemmeside:

Der var en del snak om vores hjemmesiden og i den anledning, oplyste Marianne, at Søren Raarup ligger inde med en stor viden om geologien i vores område. Marianne vil kontakte Søren, om han vil se på teksten på vores hjemmeside, og om han vil være behjælpelig med supplerende tekst om geologien omkring møllen.

Møllersvende: hvem har vi og kan vi finde nye

Møllersvendene glæder sig til at komme i gang, dejligt de alle er med. Bodil kontakter frivilligcenteret i Lemvig for at høre om de kan hjælpe os med at finde en, der gerne vil i lære som møllersvend. Denne oplæring er møllersvendenes opgave, og bestyrelsen overlader trykt det til møllersvendene, de har bestyrelsen fulde opbakning til at sige til eller fra overfor evt. kandidater.

EVT.

Der kom et forslag om at bestyrelsen bruger Store Bededag d. 05.05.23 på at fikse pakhuset op, så det står knivskarpt til generalforsamlingen.

Resume af bestyrelsesmøde den 24. april 2021 i Aa - Mølle

Mødets primære emner var at planlægge den forestående generalforsamling og mølledagen.

Det blev aftalt at afvikle generalforsamlingen i det nu udvidede og nykalkede pakhus. Alternativt i telt som sidste år. Alt efter corona restriktionerne påbyder.

Dagsordnen blev gennemgået:

På valg er Bodil Jepsen, Aage Grønne, Vagn Nørby og Marianne Freiberg- alle accepterer genvalg.

Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af vedtægternes §1 hvor man ønsker 's fjernet fra navnet. Dette af IT-tekniske årsager.

Mølledagen planlægges gennemført med det program, der blev aflyst sidste år.

Det vil sig med ”sten” som tema.

UNESCO Global Geopark Vestjylland stiller med frivillig Peder Flansmose og geoparktrailernen. Peder Flansmose vil lave ture til stranden kl. 11, 13 og 15. Deltagerne vil kunne samle sten til at male på, og Peder vil fortælle om stenene og hvor de stammer fra.

Resume af bestyrelsesmødet 18.maj 2020 i Sognehuset

Orientering om:
-Forslag fra Elektriker om ny belysning i møllen.
-Lemvig kommunes aftale om bl.a. at kigge på problemerne med udledning  af vand under den nye Stenbro.
-Optagning af defekt pumpe.  
-Aftale besøg af Repræsentant fra Jysk Energi  med Check (er sket den 20. maj).
-Oprettelsen af Mobil Pay.
-Arrangementet af Naturfrednings foreningens vandretur fra Aa-mølle.
-Pulje ved kommunen hvor vi evt. kan få midler til dækning af udgifter til rengøring af toiletter.
-Stivvognen vi har fået gives videre til Serup smedje.

-Den udsatte Generalforsamlingen forventes stadig at kan blive afholdt den 27. juni i teltet på parkeringspladsen ved Aa-mølle.

-Drøftelse af kritikken af bestyrelsens måde at arbejde på og ved møllen.

-Forberedelser og drøftelse om evt. vedtægtsændringer ved generalforsamlingen.

-Snak om hjemmeside og retten til domæne navnet.

Næste møde 24. juni.

Resume af bestyrelsesmøde 30. april 2020 på Aa-Mølle.

-Generalforsamlingen blev ikke afholdt efter vedtægterne i marts måned på grund af Corona restriktionerne.

Bestyrelsen vurderer at den kan afholdes på forsvarlig vis nu, når sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Derfor bliver der indkaldt til Generalforsamling d. 16. maj kl.13 i Teltet på parkeringspladsen ved Aa-Mølle. Indkaldelsen sker skriftlig til medlemmer, på Sogneforeningens hjemmeside og på Aa-Mølle's hjemmeside.

Repræsentant fra Jysk Energi inviteres for overrækkelse af deres sponsorat.

-Skema til oprettelse af Mobil Pay blev udfyldt med bestyrelsens underskrifter.

-Dansk Mølledag blev jo aflyst på landsplan på grund af Corona restriktionerne og derfor også på Aa-Mølle.

Bestyrelsen vedtog at opretholde de aktiviteter hen over sommeren som det kan lade sig gøre, uden at overtræde sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det gælder især at der bliver kørt med møllen lørdag og søndag hen over sommeren som vi plejer.

-Dansk Naturfredningsforening arrangerer en vandretur fra Aa-mølle den 16. maj. Det foregår også efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.

-Da vi har indtryk af at toiletterne bliver brugt, ikke mindst af vore gæster, men også af andre turister, er der vedtaget at holde dem åbne, trods faren for smittespredning af Corona. De bliver holdt rene med ekstra desinfektionsmidler. Da det kræver ekstra tid og midler, opfordres folk til at skønne på det og betale 10. kroner.

-Almindelig vedligeholdelse på møllen bliver udført af Aage Grønne med hjælp af frivillige. Der afventes tilbud fra elektriker angående tilbud om indvendig belysning.

-Angående større renoveringsprojekter afventes henvendelse til Real Dania.

-Det er desværre ikke sandsynligt at Aa-Mølle vil kunne gøre brug af Regeringens økonomiske hjælpepakker i forbindelse med Covid-19.

-Der bliver ansøgt Jysk Energi's pulje til forenings tab i forbindelse med Covid-19.

 

Resume fra Bestyrelsesmødet, 24. feb. 2020.

- Der arbejdes stadig på at oprette Mobil Pay.

- Prisen for camperparkering på parkeringspladsen er fremover 90 kr./12 euro pr. nat.

- Pengekassen på toiletbygning bliver istandsat.

- Naturfredningsforeningen fornyer deres tavler på deres vandretur fra Aa-Mølle og til Jeppes Led, vv.

- Formanden fra møllerforeningen vil udarbejde materiale fra deres møllepassekurser og som vi kan få til vort arbejde ved møllen.

- Der er rykket for refusion af brugt el ved reparation af stenbroen.

- Der arbejdes videre med evt. samarbejde med Real Dania om støtte til restaurering.

- Arbejdet med planlægning af Mølledagen er godt i gang. Der bliver igen god underholdning: "Kol-Koret" fra Lemvig, spændende udstillere og meget andet.

- Generalforsamling er fastsat til 30. marts kl. 19:30 i Gudum Sognehus:

Karl Anders Kvist fra Jysk Energi kommer med en gavecheck og vil fortælle bl.a. om deres sponsorpulje.

Dagsorden I følge vedtægterne. Der er fra et medlem blevet bedt om vedtægtsændring.

På valg er: Jørgen Nørby, Kaj Nielsen og Ruth Anderson.

 

Resume fra Bestyrelsesmødet 20. jan. 2020.

Det afholdte Møllerpasse kursus blev afviklet i nov. måned. En dejlig dag, hvor vi af Susanne Jervelund og Christoffer Palle fik meget god viden om pasning af inventaret i møllen og om hvordan man bedst holder Murværk og Bindingsværk.

Aa-mølle kom jo desværre ikke øverst i konkurrencen om Danmarks smukkeste Vandmølle, men var med som en ud af 17 smukke vandmøller.

Jysk Energi har svaret positiv til vor ansøgning om penge, til tilslutning af Fibernet og indendørs belysning i møllen (se avisartiklen om emnet med at klikke her)

Da det inderste vandhjul, malekarm og broen efterhånden er i meget dårlig stand og skal have en større renovering, er der rettet henvendelse til Real Dania om støtte.

Da vi jo desværre har mistet Gunnar og vi derfor mangler en regnskabsfører, ta'r Aage over ind til generalforsamlingen.

Der oprettes forenings mobil pay.

Pengekassen på toiletbygningen er i meget dårlig stand. Der anskaffes en ny.

Vi benytter også i år Turistavisen som Benny Vejlby udgiver.

Vi vil forsyne Remmerstrandlejren, Campingpladsen, Seniorhøjskolen og Livsstilhøjskolen med Materiale om Aa-mølle, så de forhåbentlig vil bruge Aa-mølle noget mere.

Den frivillige entre bliver 30. kr. i næste sæson

Grøften fra vandhjulene og ud i fjorden skal renses op.

Der rettes henvendelse til Kommunen om stop i røret(?) under den nyrenoverede bro og om aftalen angående reetablering af området ved denne bro.

 

Resumé af Bestyrelsesmødet 28.okt. 2019.

Siden sidst:
Udflugten for møllersvende gik i år til Retro og Folkevogn Museet og Kafferisteriet i Ulfborg. Der var enighed om at det var et godt arrangement. Ikke så langt men meget interessant.

Til fællesmøde for møllefolk i Nordjylland, som blev afholdt I Møllehistorisk samling i Hadsund, var der 5 personer afsted. Et godt og spændende møde. Desværre var  vi de eneste der havde en vandmølle. De andre havde vindmøller. Næste år skal det afholdes i Vodskov.

Vi har taget imod tilbud fra Marianne Holst om at fortsætte med Idas Oplæg til en bedre formidling af Aa-Mølle's historie, i stedet for Kirstine Lundgård af Geopark, som er sygemeldt i længere tid.

Der er afsendt ansøgning til Jysk Energi, om penge til bredbånd og en bedre indendørs belysning i møllen.

Der blev lagt program for Møllepasse Kurset. Møllepasse Kurset bliver afholdt 17. nov. Det starter kl. 9 med teori hos Aage og Anette Grønne,  og  fortsætter i Aa-mølle over middag.

Da der ikke altid er gæster lørdag og søndag, hvor møllersvendene kører med møllen, diskuterede bestyrelsen om vi evt. skal have bemanding på nogle andre dage. Der er enighed om at det vil vi gerne høre Møllersvendenes mening om . Vi prøver om der er plads til det den 17. nov.

Der blev også diskuteret om vi hen over sommeren skulle have flere arrangementer. Men der var enighed om at kræfterne først og fremmest skulle lægges i at få Mølledagen gjort så attraktiv som mulig, da det kan blive svært at trække gæster andre dage, med alle de tilbud der er rundt omkring.

Vi vil undersøge hvilke andre muligheder der er for at reklamere for Aa-mølle, inden vi køber plads i turistaviserne.

Aage og Svend Erik får fat i Fjedervognen hos Jørgen Bruntse.

Evt.
Aftalt at Plæneklipper skal til service hvor den er købt.
Forslag om regnskab over de timer som frivillige lægger i Møllen til brug for evt. ansøgninger om penge.
Forslag om dræn omkring Møllen, for at forhindre at den megen vand der er kommet i år, vil ødelægge møllebygningen. Enighed om at snakke med de to personer fra Møllerforeningen, som kommer 17. nov. om de har erfaring med at lægge dræn om en gammel bygning, og om de ved hvilke personer vi kan rådføre os med angående det.

Næste møde mandag d. 20. januar 2020.

Resume af Bestyrelsesmødet 5. aug. 2019.

Orientering:
Besøg af skole i juni måned.
Møllen fotograferet til konkurrence i oktober måned.
Mange gæster i shelters i sommer.
Broen færdig restaureret. Kommunen reparerer handicapstien og fælder de vildtvoksende piletræer.
Teltet er taget i brug, ligeledes den nye plæneklipper.
Vi har tilmeldt os det evt. kommende bredbåndsnet på Remmerstrand.
Mølledagen blev i det store hele vellykket med mange gæster.
Thomas Holst Geopark har igen fået en ny Natur og Kultur formidlerpraktikant, som vil hjælpe os med en bedre kulturformidling af møllen.
Udflugten for møllersvendene og bestyrelsen går til Ulfborg VW & Retro Museet og Kafferisteriet Heden i Ulfborg Kirkeby. Her spises der frokost.
Et ønske om at få hele referatet på hjemmesiden: bestyrelsen holder fast i  at vi fortsætter med et resume som blev bestemt sidst det var på dagsordenen.
Møllerforeningen afholder flere kurser for frivillige. Vi tilmelder os til det kursus som hedder: Lær at passe din egen mølle. Det bliver muligvis afholdt i efteråret.
Vi er blevet tilbudt en gammel hestevogn, som nok har været brugt til at køre mælk eller korn på.. Det har vi sagt ja tak til.

næste møde mandag d. 28. oktober

Resume af bestyrelsesmøde d. 27.Maj 2019

Konstituering:
Formand: Bodil Jepsen
Næstformand: Kaj Nielsen
Kasserer: Svend Erik Pedersen - Regnskabsfører: Gunnar Anderson
Sekretær: Ruth Anderson
Ejer af Aa-Mølle: Hans Hedegaard
Menigt medlem: Jørgen Nørby
Suppleanter: Lise Thorsen og Aage Grønne

Siden sidst:
Kommunen har bevilget plæneklipper til Remmerstrand området og derfor også til Aa-mølle.
Kulturelt Samråd har også i år bevilget penge til vor fælles annonce om Mølle- og Smededag sammen med Klostermølle og Serup Smedje.
Tilslutning til Forenings Mobil Pay blev droppet på grund af prisen
Via Molina, som er et stort Europæisk projekt med mølleruter i Tyskland, Holland og Danmark, forventes at have mølleruterne etableret ved udgangen af året 2019. Følg arbejdet på www.viamolina.eu
Broen er færdig renoveret, så nu er arbejdet med at få området deromkring klar til at blive genetableret.
Da vi har indtryk af at gæster ved shelteren ikke er klar over at området der omkring er fredet og at de derfor ikke må fælde træer, vil vi forsøge at få Naturfredningsforeningen til at hjælpe os med skiltning om dette.
Jysk Energi havde haft tekniske problemer med deres it-system og havde derfor ikke fået vor ansøgning.
12. juni får vi besøg af en skole fra Aarhus, som i ugen efter Pinse opholder sig på Remmerstrand Lejren.

Telt.
Der blev besluttet at købe telt fra Kibæk Presenning. Den finansieres af Tilskuddet fra Sogneforening, Prisen fra Lions klub og fra sponsor Svend Erik Pedersen.

Mølledag:
Der er lavet aftaler med:
-Vesterhavskoret underholder kl. 13,30
Udstillere og andet er:
-Nissum Håndbryg med øl.
-Anette Grønne: uldbearbejdning.
-Børge Henriksen med honning.
-Henning Venø vil fortælle om hvordan man fanger østers og muslinger i Limfjorden og hvis vejret er til det, gå med ned og samle nogle.
-Edvard maler korn. Der kan bages brød / bages pandekager af Edvards mel over bål..
-Udstilling fra Geopark. Måske en guidet vandretur.
-Salg af Medlemskort.
-Cafe i teltet med salg af pølser og kaffe.

Praktiske forberedelser til Mølledagen blev fordelt.

Aa-Mølle's fremtid:
Da der er flere ting ved Møllen som trænger til at blive ordnet, "malekarm, møllehjule, træet i bindingsværket" som nogle af de store ting, blev der diskuteret hvordan vi kommer i gang og hvordan vi får skaffet pengene til det. Da Real Dania måske kunne være til en god hjælp blev det besluttet at rette henvendelse til dem.

Evt.
Vi vil forsøge at få omtale af Mølledagen i pressen.
Forslag fra Jan Paarlberg: at flere fra bestyrelsen og møllersvende vil bruge Møllesvendenes hjemmeside og udbrede kendskabet til Aa-Mølles hjemmeside. Kom med ideer og stof  til Aa-Mølle's hjemmeside.
Forslag til Besøgskalender af gæster.
Samt forslag til Møllebog hvor der blev noteret ned om praktiske tiltag i og omkring møllen.
Bestyrelsen synes det er gode forslag og tiltag. 
Derudover havde Jan Paarlberg følgende forslag som bestyrelsen blev orienteret om mundtlig af formanden da de først kom om eftermiddagen før mødet:
Orientering om at inderste Søleblok udenfor næsten er slidt ned og måske flækket og hvor man kan få en ny.
Det tager bestyrelsen til efterretning.
Forslag om at Jan gerne ville arrangere en studietur til Børkop Mølle og Grube Mølle. En helt sikker interessant tur med spændende indhold. Bestyrelsen vil tage det op senere.
En dato på møllersvendenes udflugt sker på næste bestyrelsesmøde.
Næste møde er 24. juni 2019

Næste møde udsat til 5. august 2019

Orientering fra Bestyrelsesmødet, afholdt d. 8. april 2019.

-Konstitueringen blev udsat  da bestyrelsen ikke var fuldtallig
-Broen: Der blev orienteret om at kommunen den 9. april ville gå i gang med restaurering af murstensbroen under den gamle grusvej.
-Plæneklipper:
Kommunen har bevilget en plæneklipper til Remmerstrand området og dermed også til Aa-Mølle. Men sagen er åbenbart ikke færdig behandlet.
-Pumpe:
Den ældste pumpe skal tjekkes om den kan repareres eller skal erstattes af en ny.
-Telt:
Da vores gamle telt er udtjent, vil vi gerne have et nyt. Det har vi mulighed for nu efter at vi har fået penge fra Lions klub og Lemvig Kommune. Der er enighed om størrelsen, så der arbejdes videre med indkøb af teltet.

-Da der er behov for bedre informationer til vore gæster i og omkring møllen er der sendt en ansøgning til Jysk Energi om et beløb til at få det forbedret.
-Et medlem har udtrykt ønske om at referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden: bestyrelsen blev enige om at i stedet for hele referatet blev lagt ud laver Formanden en orientering fra møderne.
-Tilrettelæggelse af mølledagen: forslag til underholdning og hvilke aktiviteter vi kunne tænke os.
-Klargøring af Aa-Mølle til den nye sæson blev udsat til efter Påske.

Næste møde mandag d. 27. maj

 

 Notater fra mødet i sognehuset den 27. november 2017.  15 deltagere.

Blokere vejen til shelteren så biler ikke kan køre derhen.

Hestekørsel til Mølledag. Evt. Erik Lauritsen ”Lillebo”

Sct. Hans Bål på søen (Evt. få produktionsskolen til at lave flåde) Der ska være en ”Kendt” Taler.

Arranger sommersang ved Møllesø + folkedans

En dag med gamle håndværk – ”Gammeldags Markedsdag” - Stor bageovn. Samarbejde med Fjordkultur Struer – evt. sejlads med fladbundet pram – vise og fortælle om gamle fiskeredskaber og måske pløjning med heste.

Guidede ture med botaniker – Evt. Jens Hedevang -  Østerssafari – evt. Henning Venø

Gerne aktiviteter på Mølledammen.

Koncerter og/eller lignende inde i møllen. (evt. Hygum bondeorkester )

For at få mere plads i Møllen kunne man lægge glas over skallekværnen, og så fjerne rækværket.

Der var ikke stemning for at udvide ”Åbningstiderne”.

Opsætte infoskærm med mønt indkast. På skærmen fortælles møllens historie og evt. anvendelse.

Samarbejde med Klostermølle med kanosejlads mellem møllerne.

Overtage ”Den Røde bygning” og indrette et isoleret rum til vinteraktiviteter. Ved total overtagelse er der mulighed for at genskabe Maltgøreriet.

Sælge juletræer og lave julehygge – Julemarked.

Udarbejde materialer til skolerne om – Gamle håndværk – Historie – Matematik – Natur. Her tænkes både på de lokale skoler, men og diverse erhvervsskoler, Hf. Gymnasier, og seminarium.

 

Orientering fra Aage: Kommunen har 2 pumper fra pumpestationer som vi må få. Det vil i uge 49 blive undersøgt om de kan bruges som afløser for den defekte pumpe.