Generalforsamling 2021

Beretning fra generalforsamling 2021

Corona satte jo også begrænsninger for aktiviteter på Aa-Mølle, som den gjorde på resten af samfundet i 2020.

 Vi måtte aflyse Mølledagen, Julearrangementet og vor generalforsamling blev udsat et par gange, inden det lykkedes at afholde den. Der var ingen weekend  plan for vore møllersvende og ingen udflugt for dem. Ligeledes var der ingen besøg af busselskaber.

 Dansk naturfredningsforening afholdt dog deres vandretur fra Aa-Mølle og op til Jeppes led midt i maj.

Men det at danskerne ikke kunne komme ud at rejse kom os til gode. Der var mange som i løbet af sommeren kom forbi og  besøgte Aa-Mølle, og ikke mindst vor Shelter blev benyttet meget.

Så trods alt blev det en god sommer på Aa-Mølle.

I vedtægterne står: foreningens formål er, som ejer af den fredede Aa-Mølle, at bevare og drive Aa-Mølle for eftertiden som et historisk minde, og en kulturel attraktion, samt at give offentligheden adgang til den historiske vandmølle.

Et formål som bestyrelsen efter bedste evne har forsøgt at leve op til i det forløbne år.

Så vi har i 2020 afholdt 8 bestyrelsesmøder

Vi har arbejdet på og fået oprettet mobil pay . Vi har søgt og fået penge fra Jysk energi til at få indlagt Fibernet, en bedre belysning i møllen. Der er sat elstik op til Auto Campere.

Jysk energi havde også en pulje til foreningers tab i forbindelse med Covid 19. Da vi ikke afholdte Mølledag, og derfor ingen indtægt havde derfra, søgte vi om et beløb som svarede til hvad vi plejede at få ind den dag, og det blev vi bevilget.

Da der også kommer mange familier med børn, vedtog vi at vi ville lave nogle poser med forskellige spændende  ting i, som kunne have interesse for børn. Bl.a. er der et Anders And blad i hvor hovedtemaet er Møller. Et blad som Møllerforeningen har fået lavet.

Vi har også haft kontakt til Nr. Nissum skole for et evt. samarbejde. De er positive, men Corona og nedlukning af skolerne har i første omgang spændt ben for det, men det bliver taget op igen.

Ved sidste generalforsamling blev der vedtaget, at ejerskabet af vor hjemmeside skulle flyttes, fra at være ejet af Jan Paarlberg og Boet efter Gunnar Anderson over til at Aa-Mølles Laug skal stå som ejer. Arbejdet med det  kom så småt i gang sidst på året. Vi har været heldig at finde en dygtig mand Ole Futtrup, som sammen med Lise Thorsen og Jan Paarlberg  gik i gang med arbejdet. Et stort arbejde som ikke er færdig endnu ,men det skal nok blive godt.

Vandhjulene og vandkarmen er efterhånden i meget dårlig stand. Vandhjulene  kan kun køre når de ret ofte bliver gået efter og repareret. De skal fornyes. Og der er blevet indhentet tilbud til projektet fra tre møllebyggere.

Der er sendt ansøgninger om midler til renoveringen. Der er kommet positive svar fra LAG, Lemvig kommune og Færch. Men vi er desværre ikke helt i mål med det fulde beløb endnu .

Vi har også haft besøg af Thomas Holst fra Geopark Vestjylland, som orienterede os om forskellige forslag til cykle/vandreture i området, og om muligheden for en ny og opdateret folder med ruter i området, som skal laves med flere aktører i området og som vi kan være med I.

Geopark Vestjylland havde en erhvervs praktikant fra Skovskolen, skov- og landskabs ingeniør studerende Rasmus Vejrum Andersen ansat,  som arbejdede videre på forslagene og udarbejdede et stort  Projekt .

I projektet er også efter ønsker fra bestyrelsen forslag til bedre formidling i Aa-Mølle bl.a. en informationsskærm. Synliggørelse af Artesisk brønd og forskellige andre tiltag. Det er der søgt om midler til hos Velux fonden.

Referat fra generalforsamling den 15. maj 2021

Formanden (Bodil Jepsen) bød den fremmødte forsamling velkommen og glædede sig over at se dem og over at vi igen kan/må mødes.

Herefter foreslog BJ generalforsamlingen at vælge Henning Venø til dirigent.

Ad.1 valg af dirigent:

HV modtog valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad. 2 Valg af stemmetællere:

Dirigenten valgte at udskyde dette punkt, til hvis det måtte blive aktuelt.

Ad. 3 Bestyrelsens beretning v/ formanden:

Bodil Jepsen, formand, aflagde en prima beretning, hvor hun indledningsvis måtte beklage de aflysninger der har været på grund af corona. herefter lykønskede hun Thomas Holst og hans team med Unesco godkendelsen af Geopark Vestjylland

Af lyspunkter kunne nævnes, at med midler fra Jysk Energi har vi fået forbedret den indvendige belysning i møllen, er blevet tilsluttet fibernet og har fået opsat 2 elstik op til autocampere. (læs hele beretningen)

Bodil sluttede af med at takke bestyrelsen godt samarbejde. Beretningen blev godkendt med klapsalver.

Beretning og regnskab vedlægges referat som bilag

Ad 4 Regnskab herunder fastsættelse af kontingent:

Aage Grønne, kasserer, fremlagde regnskabet, der trods et corona ramt år uden synderlig aktiviteter, kunne fremvise et årsresultat på ca. 20.500,- kr. (se bilag)

Kontingent fortsætter uændret.

John Clausen(Lemvig Komm.) gjorde opmærksom på, at han råder over en pose penge til fælles annoncerig for frivillig foreningsarbejde. Ved brug heraf kan vi nedbringe vores annonce udgifter.

Ad.5 Indkomne forslag; herunder forslag til vedtægtsændringer:

 Bestyrelsen havde følgende forslag til vedtægtsændringer

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Aa-Mølle's Laug ønskes ændret til Foreningens navn er: Aa-Mølle Laug.

Lise Thorsen, bestyrelsesmedlem, fremlagde forslaget med begrundelse dels i tekniske problemer

i forbindelse med DK. Hostmaster, og dels med at ejefalds 's ikke er relevant mere, da foreningen ikke længere er en støtteforening til Danske møllers Venner, men en selvejende forening.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad.6: Valg til bestyrelse:

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bodil Jepsen, Aage Grønne, Vagn Nørby og Marianne Freiberg. Alle 4 blev genvalgt med klapsalver.

Ligeså blev suppleanterne

Ruth Anderson og Henning Venø.

Ad.7 Valg af revisor:

Arne Ove Sørensen blev genvalgt.

Ad.8 Eventuelt:

Thomas Holst takkede for formandens hyldest, og rettede samtidig en tak til alle frivillige personer såvel som foreninger, der har ydet indsats og samarbejdet i forbindelse med UNESCO

Global Geopark Vestjyllands

Han ser frem til et godt og givende samarbejde med Aa-Mølle Laug.

Jørgen Nørby redegjorde for de fondsmidler der på nuværende tidspunkt er bevilliget til en stor og gennemgribende restaurering af møllen vandhjul, aksler m.m.

Det drejer sig om midler fra Lemvig Kommune, LAK og Færch fonden, desværre rækker disse midler ikke helt ud, derfor efterlyste Jørgen gode forslag til andre steder at ansøge om de manglende midler. For eksempel hvis der sad en rig onkel gemt et sted :)

Selv havde han A.P. Møller Fonden i tankerne. Henning Venø foreslog Sonnig Fonden, der tidligere har været behjælpelige eller Augustinus Fonden.

Der blev spurgt fra forsamlingen om Real Dania var ansøgt. Her kunne JN forklare, at det var de ikke. Bestyrelsen arbejder med et større projekt omkring Aa-Mølle og ønsker at bruge Real Dania i den forbindelse.

Der var ikke flere der ønskede ordet under eventuelt. Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen, efter at have takket for god ro og orden.

Referent: Lise Thorsen

Underskrevet Remmerstrand den 15. maj 2021

Dirigent:

Henning Venø Jensen

Indkaldelse til

Ordinær Generalforsamling i

Aa-Mølle's Laug

Lørdag den 15. maj 2021 kl. 10,00 i Pakhuset ved Aa-Mølle.

Generalforsamlingen afholdes ifølge gældende vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der er forslag om vedtægtsændring, som kan vedtages på generalforsamlingen.

 

Vi håber I vil støtte op om Aa-Mølle's Laug, ved at komme til generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

 

Medlemskab kan tegnes ved at betale 100. kr. pr. pers. på konto 7730-1071500 eller Mobilpay nr.230087 venligt anføre navn. På Forhånd tak.                        .

Generalforsamlingen bliver afholdt efter gældende Corona restriktioner.