Person historie

Transskription af nogle notater vedr. Aa-Mølle, ved Hans Colding.

Nogle notater vedr. Aamølle, ved Hans Colding. Det er
transskription af ca. 15 små stykker papir på bagsiden af
nogle kirkebogssider, alt sammen vedr. Aamølle. 2018. Hans
Colding.

Notaterne er i kronologisk orden, de ældste først:

1757, 24/4: Skøde på et stykke Eng solgt fra Michel Jacobsen i Tangsgaard til
Niels Pedersen Kaos - uden hartkorn.
1772, 2/ 3 Begravet Niels Møller i Aamølle, 40 år gammel. Enken gifter sig det følgende år med Bendt Hauskou og flytter til Lemvig. Møllen er bortforpagtet.
1775, 3/5: Mads Jensen af Aamølle og Anna Jensdatter Jejstrup trolovede. Deres forlovere: Anders Hvass af Østergaard og Michel Jacobsen, Tangsgaard. Viet 23. Juni.
1785, 23/ 8: Trolovedes Poul Larsen af Rorslev på Thyholm og Birgitte Jensdatter i Aamølle. Forlovere var Jens Kaabbersmed og Niels Mortensen Grau.
1795, 27/ 6: Pantsætter Maren Wingaord, Enke efter afgangne Sal. Hr. Bendt Hauskou af Lemvig, til Buus i Næstholt i Snejbjerg Sogn Aamølle for 700 rdl., således som samme til min første Sal. Mands Formand Niels Pedersen Kaas ved lovlig Skøde af 2. Juli 1749 er overdraget.
1800 Madame Hauskous Skifte 12/3 mødes sønnerne Niels Møller Hauskou og Jens Hauskou hos By- og Herredsfoged Tranberg med Anmodning, om Skiftesamling =ae blive berammet til 22/ 3 i Aamølle for at det ved Forhandling mellem Søskende og Slægt kunde søges tilvejebragt en Overenskomst, således at Møllen kunde blive ved en af Familien og Auction kunde undgaaes.

Dette bevilgedes.

a,b og c: 1800 Konditionerne 9.,10.,11.og 13. post handlede om det særskilt til N. Chr. Lund solgte Bakhus og sammes Jord.

Til Auktionen indløb et Brev fra Christian Møller i Closter Mølle angående denne Auktion, hvori han klager over, at der ved Aa Mølle skal være tilføjet et par Kværne mere, end han har Rettighed til, og at han skal være fornærmet ved en Dæmning.

 

1803, den 24. juni: Skøder Erik Hournark til Niels Juelby Sand fra Glomstrup på

Mors Aa Mølle for 6200 Rdl., samt et Stykke Eng, Damsholt kaldet, nogle Eng og

Aaleruser efter mit Auktionsskjøde af 8/6 1801_

(Desuden:

a/ en ager

b/ et stykke Eng

c/ Et Stykke Forte

d/Et Stykke Eng, steder altsammen nøje angivet, men her udeladt).

Kjøbekontrakt på Møllen m.v. af 23. april 1802.

1806, d. 28. juni: Begravet i Gudum: Sn. Sand i Aa Mølle, 24 år.
1811, 12. dec.: sælger Povl Stokholrn i Aa Mølle sin Ejendom til Capitain v. Brokdorff. Skøde gives inden 26. juni 1813. Stokholm skriver sig da *til Sindbjerggaard på Mors. Købesum 15.500 Rdl. Kaptajn Brokdorff boede ved Handelens Afslutning i Viborg. Overtagelse 1. maj 1812. Oberst Schukardt i Viborg Cautionist.

Møllersvend: Jens Christensen, løn for et -} Aar 56 rdl 3 mark og 6 dages Frihed i Høsttiden til at arbejde for sig selv eller for en anden.

( Prot. 3, 54)

1839, 30. april: afholdtes en Skønsforretning over, hvorvidt Flytning af Aa Mølle 700 alen mod Sydvest vilde være til Skade for Kloster Mølle eller ikke. Skønsmændene afgave den Erklæring, at det ingen Betydning vilde have, men Mølleren i Kloster Mølle holdt alligevel paa, at det vilde skade ham betydeligt, at Beboerne vest for Aa Mølle fik kortere Vej dertil, og forlangte, at Brokdorff skulde overtage 1 Td. Hartkorn af Kloster Mølles Mølleskyld. Brokdorff tilbød at overtage 4 Skpr., hvis Landevejen blev forlagt forbi Møllens nye Plads, eller hvis han- som først paatænkt - flyttede Møllen 1200 Alen mod vest.

Endelig enedes man om, at Aa Mølle skulde overtage 4 Skpr. I Tilfælde af, at den flyttedes de 700 Alen. Men hvis Brokdorff foretrak at flytte den 1200 Alen, skulde den overtage en Tønde Hkorn.

 

12. Matr. No. 2 Aa Mølle.

 

Pastor Rosenberg fra Resenborg var mødt på egne og en Deel øvrige Lodsejeres Vegne i Resenkjærs betydelige Engstrækning, samt Ejeren til Tangsgaard Mikkel Nyboes Vegne og vilde ikke lade Auktionsretten og muelige Liebhavere til den i dag sælgende Mølle være uvidende om, at hine fandt sig meget fornærmede ved, at forrige Bruger af AG Mølle har uden lovlig Adkomst ved Dæmning Tid efter anden standset Vandløbet i den Aa, som kommer fra Kloster Mølle og går gennem Kokholms Ejendomme, Sandaae kaldet ligesom og derved at der ved Møllen har været standset for højt for den Aa, som Aa Mølle var før ifølge sit Vandskyld har været berettiget til at ?nate af, hvorved risikeres Eng og Ejendomme dels blev meget ruinerede og dels satte under Vand, så at Hø- og Skudtørv Bjergningerne de fleste Åringer ydes besværlig. Derom har alt været Aastedmøde af Amtmanden og Landvæsens Cornissionen, og forbemeldte Lodsejere har besluttet mellem hinanden med første på lovlig Måde at tiltale Aa Mølles tilkommende Ejer, ifald han ej vil lade Sandalen fade sin forrige gamle Gang igennem Faldaa ud i Fjorden, og forpligte sig til for Eftertiden ikke at standse Vandet højere, end han bør, i den anden Aa, Dyndaa kaldet.

Nyboe fra Tangsgaard fremlagde sit Skøde, ifølge hvilket han formente at have Rettighed til det halve Fiskeri i Møllestrømmen.

Arvingerne kunde ikke noksom forundre sig over de fremkomne Indsigelser, der dog i sig selv aldeles intet betyder, thi det er langt over 20 Aar siden den omtalte Strøm skal være anlagt her til Møllen og følgelig derpå have lovlig Hævd. De modsagde derfor alt det tilførte som ubevisligt. De gamle Skøder skulle overleveres til den nye Ejer. To tilstedeværende Mænd, Jens Remmer og Niels Skov forklarede, at Møllen havde haft 2 Par Kværne, som den nu har, i mere end 20 Aar, og ligeledes har haft samme Strøm, som den nu har i længere Tid end 20 Aar.

Da Klagerne mangler alt Bevis, vil Auktionsretten ikke indlade sig på at dømme disse Mænds Påstande, men vilde holde lovtilladelig offentlig Auktion.

Møllen blev budt op til 2500 Rdl. Niels Andersen på Thyholm bød 2600. Efter adskillige Bud og Overbud blev Erik Nielsen Houmark fra Thyholm højstbydende med 4050 Rdl., hvilket Bud med Sælgernes Bifald fik Hammerslag. Skjøde udsteden 20/ 6 1801.

( Prot. 2 fol114.).

 

Hartkorn

Mølleskyld:                           4-7-2-2

Bjerrum og Højbjerg 25       "-"-'' 2

Østergaard 4                         "-6- 3- 2

Remmer og Trabjerg 8                  4
Klosterhede 21

Adkomster:

Christian Christopher Nicolaus Magnus von Brockdorff Skøde pcta Capitain Henrich von Brockdorff 28 / 4 1830.

Heftelser:

Aastedsforretning angaaende Oprensning af 2 Aaer, Sandaaert og Dyndaaen, læst 9/10 1822.
Forening med Jens Jensen Hauskov i Kloster Mølle om Aa Mølles Flytning paa visse Vilkaar, læst 10/7 1839.
Forlig med Ejerne i Resenkjcer, angaaende Fladernaal m.v. læst 1/9 1841
Obligation i Nationalbanken for Heftelsen i Bygning, stor 258 Rdl.
Ditto til ditto for 1/ 6 Heftelse 60 Rdl 50 Skilling , læst 11/5 1842
1 Pt. Obligation til Proprietær C. Ltmdsgoard, læst 20/ 3 1860, stor 2000 Rdl
P.Obl. 2000 Rdl til ditto, læst 16/ 9 1837, stor 1000 Rdl.

Den yngre Brockdorff overtager Møllen for Prioritetsgælden 2400 Rdl, som skyldes til Jens Stokholm paa Cabbel og Jens Breinholt paa Sønder Vinkel.