Referater af Aa-Mølle Laugets Generalforsamlinger

Generalforsamling 25. marts 2019.

Formandens beretning over året 2018:
Her i 2019 er det 20 år siden Aa-mølle blev genindviet. Det var jo, efter at nogle energiske mennesker i Gudum Sogneforening som, sammen med Danske Møllers Venner, havde lavet et flot stykke arbejde med at få Møllen restaureret.

 I de 20 år er der sket mangt og meget. Det mest skelsættende var, da Lauget overtog møllen fra Danske Møllers Venner i 2015. Men også en hel del reparationer er foretaget for at holde Møllen i orden, og nyt tag og nyt hjul er der bl.a. blevet til. Derudover har der været afholdt mange fine arrangementer og der har været en masse gæster.

Aa-Mølle's fremtid
Men hvordan bevarer vi Aa-mølle fremover? En snak vi har haft mange gange. Både om at holde Møllen i stand og skabe interesse for den.

Først på året satte Gunnar et forslag sammen til bestyrelsen, angående fremtiden for Aa-Mølle. Arbejdsprogram som vi kalder "Projekt Aa-Mølle".
Det indeholder bl.a. hvad der af overordnede store ting skal kostes på Aa-Mølle, men også hvad formål vi har med Aa-Mølle og hvilke målgrupper, vi vil henvende os til.

Et spændende forslag som har været med til, at vi har fået et samarbejde i gang med Thomas Holst og Geopark. Et samarbejde, som vi allerede i efteråret fik glæde af.
Thomas Holst havde da en Natur- og kulturformidler praktikant, Ida Egeskov Sørensen. Hun fik opgaven med at samle alt historie sammen om Aa-Mølle, samt med hun kiggede Møllen godt efter.
Og ud fra det hun så, hørte og læste sig til, sammensatte hun en grundig og inspirerende rapport, som vi har fået.

Hun kom med ideer om, hvordan vi kunne forbedre de informationer, som vores gæster får i møllen.
- Hvordan vi kunne blive bedre til at fortælle historien om Aa-Mølle.
- Hvordan Aa-Mølle kunne gøres mere spændene for børnefamilier.
-Og meget andet.

Hun var bl.a. ikke imponeret af, hvad vi havde til at stå i hjørnerne i Møllen. Men så alligevel jo, hvis der var en oplysning om, hvad formålet var, at det stod der. Så ok.

Idas rapport, sammen med Gunnars forslag, vil vi bruge fremadrettet i vores arbejde omkring Møllen.
Som det første, har vi bestemt her i det nye år, vil vi arbejde på at følge Idas ideer om en bedre og mere spændende måde at informere vores gæster på, når de kommer til og i Møllen.
Vi vil gerne have hjælp af en person udefra til det. Så nu prøver vi, om vi kan skaffe nogle penge.

Shelter
2018 var jo det første hele år med vores Shelter. Der har været rigtig fin interesse om den og den har været meget brugt. Nogle gange en enkelt nat og andre gange flere nætter. Også bare til aftenhygge.

Via Molina
Danske Møllerforening, som vi er medlem af, har et samarbejde i gang med møllerforeninger i Tyskland og Holland. De har sammen lavet et Projekt som hedder Via Molina, "En europæisk kulturrute for Vand og Vindmøller". Det er med henblik på at skabe større opmærksomhed om møllerne i Europa som en fælles Kulturarv.

Meningen er at man vil oprette en lang række kulturruter for Møller i de tre deltagerlande. Et arbejde som de forventer er klar til Dansk mølledag. Da det er et EU-projekt, er det uden omkostninger for os.

Broen
Lemvig kommune har jo vedtaget, at de vil istandsætte den gamle murstensbro, som går under grusvejen forbi Aa-mølle. Det bliver spændende og vil pynte, da den lige nu ser træls ud. Dejligt med en kommune, som er positiv over for arbejdet om Aa-mølle. Vi har et rigtig fint samarbejde med dem.

Dansk Mølledag
Dansk Mølledag, som jo er den tredje søndag i juni, blev igen i 2018 en dejlig dag med mange gæster og fint vejr. Vi havde besøg af Vesterhavskoret, som underholdt os med nogle skønne danske sang.
Ligeledes havde vi også som vanligt nogle dygtige og kreative udstiller.

Telt
Vores telt, som vi bruger på mølledagen, er ved at være godt brugt. Så vi har længe ønsket os et nyt og større og mere solidt. Et nyt telt vil også give os muligheder for at holde nogle flere arrangementer. Måske kan der blive plads til nogle af de ideer, som møllersvendene er kommet med.

Lemvig kommune havde en pulje med penge, som kommunes sogneforeninger kunne sende ønsker ind til på vegne af foreningerne. Gudum sogneforening valgte at vi måtte få 13.000kr af dem, de fik tildelt, som vi kan bruge til et nyt telt. Skønt. Derudover har Lions Club vedtaget, at Aa-Mølle Lauget skal have Lions Pris 2019 på 10.000kr, også til telt. Tak til både Gudum Sogneforening og Lions Club.

Møllersvende og frivillige.
Vi er på Aa-Mølle meget afhængige af hjælp fra frivillige. Vi har nogle dygtige møllersvende, som står klar både hver weekend henover sommeren, men også andre tidspunkter, hvad enten der skal køres med møllen eller når der er behov for reparationer eller andet arbejde ved møllen. Lønnen er jo en udflugt.
Den gik i år til Frede Jacobsen i Struer, hvor vi så hans flotte udstilling af gamle biler, dieselmotorer, jernbaner og meget andet. Derefter var vi på Kineserrestauranten for at spise.
Så derfor en stor tak til Møllersvendene og andre frivillige for jeres hjælp.
Og igen i år skal der lyde en stor tak til Inger og Hans for jeres hjælp, kaffe og gode snak.  I er med til at det giver en ekstra charme at komme på Aa-Mølle.

Også Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i 2018.

 

Referat af generalforsamlingen den 26. marts 2019:

 1. Valg af dirigent: Svend Erik blev valgt og han kunne erklære generalforsamlingen gyldig indkaldt.
 2. Valg af stemmetællere: Jette Beltoft og Anette Grønne.
 3. Formandens beretning (vedlagt); blev enstemmigt godkendt
 4. Regnskabet (vedlagt); godkendt og vedtaget.
  Kontingent for 2020: uændret 100 kr. pr. medlem og 300 kr. for virksomheder.
  Der blev drøftet flere emner vedrørende annoncering og synliggørelse, og der kom flere konstruktive forslag til samarbejde med Geo-park og opfordring til at bruge ”Kultur-Naut”.
  Forslag om at oprette ”Forenings Mobil Pay”
 5. Af indkomne forslag:
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 5 stk. 6 blev efter diskussion trukket tilbage.
 6. Valg til bestyrelse. Bodil Jepsen og Svend Erik Pedersen var på valg og modtog genvalg.
  Valg af suppleanter:  Aage Grønne og Lise Thorsen modtog begge genvalg.
 7. Valg af revisor: Arne Ove Sørensen modtog genvalg.
 8. Eventuelt.
  Formanden oplyste at det ikke havde været muligt at få fat på en oplægsholder til drøftelse af emnet: "Hvordan synliggør vi Aa-Mølle som
  en guldklump i Lemvig kommunes kulturhistorie”, men at det var noget af det, vi havde drøftet  under regnskabet.
  Webmaster fortalte, at nu kan man søge Aa-Mølles hjemmeside både som www.aa-moelle.dk og www.aa-mølle.dk , samt at hjemmesiden havde været ude af drift i en kortere periode. Men nu fungerer den igen.

  Generalforsamlingen slutte med, at repræsentanter fra ”Lions Club Lemvig” meddelte, at Aa-Mølle Lauget var blevet valgt som modtager af årets Lions Pris, og derefter overrakte formanden et gavekort på kr. 10.000 kr.

 

Regnskab over 2018:

   
         
         
      2018 2017
Indtægter        
  Beholdning 01.01   17.764,52  
  Kontingenter   6.750,00 6.500,00
  Entre m.m.   10.887,73 12.636,50
  Arrangementer   2.380,00 2.239,00
  Andet/sponsorater   6.500,00 2.500,00
  Refusionskonto   152.913,75  
         
Indtægter i alt     197.196,00  
         
         
Udgifter        
  arrangementer   1.807,00 4.270,00
  Vedligehold   346,25 0,00
  Drift   6.906,95 4.931,45
  Andet   2.343,75 2.687,75
  Annonce/Pr   6.551,91 10.523,63
  Refusionskonto   145.509,31  
         
Udgifter i alt     163.465,17  
         
         
         
         
         
  Indtægter   197.196,00  
  Udgifter   163.465,17  
         
         
Beholdnng 31.12.2018     33.730,83  
         
         
         
Regnskabet revideret og godkendt den 11. marts 2019
         
         
         
         
Arne Ove Sørensen   Birthe Pedersen